PKP: PROICECREAM – RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR

PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 – 2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2019 – 31. 7. 2019 

Vodja projekta na UP FVZ:

doc. dr. Boris Kovač (SICRIS)

sodelujoči:

Katarina Merše Lovrinčević, predavatelj (SICRIS, ResearchGate)
Katja Bezek, predavatelj (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner:

Incom d.o.o. 

Povzetek:

Projekt je obsegal 7 med seboj povezanih sklopov aktivnosti, opisanih v nadaljevanju.

AKTIVNOST 1. Oblikovanje delovne skupine; mentor je študente seznanil z vsebino projekta in jim zagotovil ustrezno znanstveno in strokovno literaturo za pridobitev osnovnih teoretičnih znanj, ki so specifična za izvajanje nalog tega projekta in jih uvedel v delo na projektu. Delovni mentor v podjetju je organiziral delo in določil raziskovalce za dela, ki so potekala v živilskem podjetju.

AKTIVNOST 2. Priprava delovnih receptur za izdelke; na podlagi dosedanjih lastnih raziskav in izkušen, ter obsežnega pregleda podatkov iz literature in izkušenj delovnega mentorja smo izdelali delovne recepture za skupino sladolednih izdelkov, v obliki lučk. Kot mikrobno kulturo smo predvideli probiotične bakterije iz rodov Lactobacillus in Bifidobacterium, v skladu s priporočili proizvajalca.

AKTIVNOST 3. Po predvidenih recepturah so v laboratoriju živilskega podjetja pripravili pilotne testne izdelke sladoledov v obliki lučk. Izdelane so bile v dveh različicah, z vgrajenimi probiotiki in brez.

AKTIVNOST 5. Izvedlo se je preverjanje preživelosti in stabilnosti dodanih mikrobnih kultur v okviru roka trajanja izdelka, testiralo se je ob času 0 in še v štirih časovnih presledkih, zadnje testiranje je bilo izvedeno po štirih mesecih od izdelave.

AKTIVNOST 6. Izdelke smo testirati v mini klinični študiji na skupini zdravih posameznikov. Na preiskovancih, ki so dva tedna uživali probiotični sladoled ali placebo sladoled smo preverjali vpliv sladoleda na zmanjšanje števila kariogenih bakterij v vzorcu sline. Preiskovanci so izpolnili tudi anktna vprašalnika o pogostosti uživanja živil in dodatkov s probiotičnimi mikroorganizmi; pogostosti uživanja kariogenih živil in pa vpršaalnik o zadovoljstvu s testiranim izdelkom.

AKTIVNOST 7. Validacija rezultatov; pregledani in ovrednoteni so bili rezultati in pripravljen koncept nadaljnjih aktivnosti za podjetje.

Projekt je vključeval vzajemen prenos znanja med UP FVZ in podjetjem.

Rezultate projektnih aktivnosti lahko strnemo v pet sklopov:

  • Delovne recepture za skupino sladoledov:

Na podlagi dosedanjih receptur podjetja, izsledkov literature, patentov in izkušenj zunanjih strokovnjakov smo izdelali recepture za sladoled z dodanimi živimi mikrobnimi kulturami.

  • Pilotni izdelki sladoleda, izdelani po recepturah iz prve alineje. Podjetje Incom je izdelalo laboratorijske, pilotne izdelke in placebo izdelke. Izdelki smo uporabili za testiranje na skupini posameznikov. Del vzorcev je služil ugotavljanju časovnega profila stabilnosti, to je preživelosti dodanih mikrobnih kultur.
  • Rezultati določanja preživelosti mikrobnih kultur v pilotnih izdelkih in časovni profil stabilnosti. Določena je bila stabilnost kulture v času 0 do 120 dni po izdelavi.
  • Rezultati vpliva sladoleda na število kariogenih bakterij v vzorcu sline. Na skupini zdravih posameznikov smo ob dvotedenskem uživanju sladoleda v vzorcu sline ugotavljali vpliv na zmanjšanje števila kariogenih bakterij. Uporabljeno je bilo komercialno selektivno gojišče za oceno števila karigogenih bakterij rodu laktobacilus in streptokokus.
  • Skupni rezultat projekta je datoteka s povzetkom ugotovitev projekta, indikacijo potrebnih dodatnih testiranj in usmeritvam za potencialno industrijsko aplikacijo.

Ekonomska korist rezultatov je v možnosti implementacije pilotnega prototipa v proizvodni program podjetja. Družbena korist rezultatov je večplastna, vključujoč generacijo novih znanj v dolgoročni skrbi za zdravje skozi zdravo prehrano splošne populacije, kot tudi izpostavljene ciljne skupine potencialnih potrošnikov. V kolikor se izvede prenos dosežkov v realno okolje to pomeni dvig dodane vrednosti gospodarstva in posledično splošno družbeno korist. Končni izdelki, ki bi bili pripravljeni po pilotnih recepturah tega projekta so namenjeni splošni uporabi, tako zdravim posameznikom kot tudi populaciji s posebnimi prehranskimi potrebami. Korist predstavlja spodbujanje skupnih razvojnih aktivnosti med gospodarstvom in negospodarstvom. Dolgoročni cilj je spodbujati področje podjetništva, razvoja podeželja, razvoja človeških virov ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in s tem povezanega zdravega načina prehranjevanja.

»Projekt PROICECREAM sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Dostopnost