ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM

ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016-2020

Trajanje projekta:

1. 3. 2019 – 30. 6. 2019

Vodja projekta:

Izr. prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Projektni partner/ji:

Sindikat policistov Slovenije

Povzetek:

Delo v policiji je raznovrstno in včasih tudi nevarno. Od policista zahteva dobro telesno pripravljenost in psihološko stabilnost. Rezultati raziskav nakazujejo, da je delo policistov pretežno sedeče, zaradi česar so pod povečanim tveganjem, saj je sedentarnost pomemben dejavnik tveganja za razvoj številnih nenalezljivih bolezenskih stanj, kot so srčno-žilne bolezni. Dodatno so policisti pogosto izpostavljeni izmenskemu delu, katerega posledice so, nespečnost, utrujenost in težave s koncentracijo, zaradi česar se poveča tveganje za nastanek nezgod na delovnem mestu.  Delo policista je specifično tudi zaradi dodeljenih pooblastil in prisilnih sredstev s katerimi lahko ukrepajo zoper druge ljudi. Pri svojem delu se srečujejo s tragičnimi dogodki in so nemalokrat izpostavljeni grožnjam in časovnim pritiskom. Vse to se odraža v povečanem stresu tako na delovnem mestu kot v prostem času. Zato je promocija zdravja na delovnem mestu za policiste še posebej pomembna.

Namen projekta »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom« (PROZ-SIPO) je bil v sodelovanju s Sindikatom policistov Slovenije zasnovati program promocije zdravja za slovenske policiste, saj se z omenjeno problematiko v Sloveniji nihče poglobljeno ne ukvarja kljub že dokazanim tveganjem za zdravje, ki so jim policisti zaradi specifike dela podvrženi. V projekt so bili vključeni študentje aplikativne kineziologije, dietetike, zdravstvene nege, biopsihologije in trajnostnega grajenega okolja. Projekt je trajal štiri meseca, od marca do junija.

V okviru projekta smo izvedli šest glavnih aktivnosti: ocena trenutnega psihofizičnega stanja s pomočjo vprašalnikov, ki naslavljajo: (i) sedenje, spanje in telesna dejavnost, (ii) prehrana in hidracija, (iii) izmensko delo in stres (skupno izpolnjenih več kot 400 vprašalnikov). Vprašalnike smo nadgradili z individualno oblikovanim, avtomatsko generiranim poročilom za vsak vprašalnik ločeno, v katerem so predstavljeni rezultati in podani predlogi za izboljšave. Poročilo dobi izpolnjevalec takoj ko izpolni vprašalnik.

Analizo trenutnega stanja s pomočjo vprašalnikov smo nadgradili z veljavnejšimi, objektivnimi meritvami sedenja, spanja in telesne dejavnosti s pomočjo dveh pospeškometrov. Razvili smo vprašalnik o bolečini v spodnjem delu hrbta, ki so ga policisti na meritvah izpolnili. Dodatno smo izvedli fiziološke meritve, ki omogočajo poglobljen vpogled v zdravstvene kazalnike. Prav tako so udeleženci 3 zaporedne dni pisali prehranski dnevnik, na podlagi katerega smo dobili vpogled v njihove prehranske navade. Rezultate meritev smo predstavili v obliki poročila, z dodanimi mednarodnimi priporočili za izboljšanje življenjskega sloga. Napisali smo pet prispevkov, na izbrane teme (i) sedentarnost in gibalna aktivnost, (ii) ergonomija, (iii) prehrana in hidracija, (iv) izmensko delo, (v) stres, z namenom ozaveščanja in dviga izobraženosti s področja promocije zdravja na delovnem mestu.

Pripravili smo celodnevne seminarje z delavnicami, ki smo jih izvedli v prostorih Fakultete za vede o zdravju v Izoli in Novi Gorici. Seminarji in delavnice so potekali na teme: (i) sedentarnost in gibalna aktivnost, (ii) ergonomija, (iii) prehrana in hidracija, (iv) izmensko delo, (v) stres. Glede na evalvacijski vprašalnik so sodelujoči seminarje v povprečju ocenili kot zelo dobre in tudi izkazali željo po pogostejših podobnih srečanjih.

Razvili smo mobilno aplikacijo za spodbujanje zdravega življenjskega sloga policistov, ki uporabniku po vnaprej določenem urniku pošilja ozaveščevalna obvestila, predloge za gibanje ipd. Za konec smo napisali daljši prispevek o izvedenem projektu, ki bo objavljen v policijski reviji Varnost v septembru.

»Projekt PROZ-SIPO sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«