Promocija zdravja in preventiva

Koordinator

Člani

 • Vsi člani katedre za Zdravstveno nego.

Publikacije izdane pod okriljem NIJZ, Obzornik zdravstvene nege, Tuje znanstvene revije, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko

 1. DOVGAN, Patricija, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, RAVNIK, David. Poznavanje funkcij mišic medeničnega dna in pomena komplementarnih konservativnih pristopov za njihovo krepitev pri ženskah = Knowing the functions of the pelvic floor muscles and the importance of complementary conservative approaches to pelvic floor muscles strengthening in women. Obzornik zdravstvene nege. 2018, 52, 1, 29-37.
 2. ŠORFOVA, Monika, TLAPAKOVA, Eva, NEKLANOVÁ, Anna, RAVNIK, David. Use of kinesio taping in overloaded physiotherapist’s thumb. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, 24, 4, 226-233.
 3. HROVATIN, Jasna, PREKRAT, Silvana, OBLAK, Leon, RAVNIK, David. Ergonomic suitability of kitchen furniture regarding height accessibility. Collegium antropologicum. 2015, 39, 1, 185-191.
 4. RAVNIK, David, KOCJANČIČ, Justina. Effectiveness of preventive and curative ergonomic interventions in work environment in support maritime services. Pracovnílékařství. prosinec 2015, 67, 3-4, 92-101.
 5. RAVNIK, David, OTAHAL, Stanislav, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Using different methods to assess the discomfort during car driving. Collegium antropologicum. 2008, letn. 32, 1, 267-276.
 6. RAVNIK, David. Aplikativna ergonomija s fizioterapiologijo kot temelja promocije zdravja na delovnem mestu = Applicative ergonomy and physiotherapiology as basics of workplace health promotion. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb: zbornik predavanj z recenzijo. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede. 2013. 115-122.
 7. RAVNIK, David. Nujnost ergonomsko – biomehanične ocene intervencij mobilnosti v zdravstveni negi. V: DOBNIK, Mojca (ur.), LEŠNIK, Amadeus (ur.). Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa: zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 49-58.
 8. RAVNIK, David, VRANY, Jiri, JELEN, Karel, BITTNER, Vaclav. Biomechanical aspects of assisting patients in standing up in the context of ergonomics. V: ZUNJIĆ, Aleksandar (ur.). Ergonomic design and assessment of products and systems. New York: Nova Science Publishers, 2017. 85-103
 9. RAVNIK, David. Design for driver’s comfort: discomfort assessment and discomfort manifestation among professional and amateur car drivers. V: KARWOWSKI, Waldemar (ur.). Human factors and ergonomics in consumer product design. Uses and applications. Boca Raton, Fla.: CRC; London: Taylor & Francis, 2011. 465-481.
 10. MARTINUČ, Sandra, RAVNIK, David. Razvoj programa promocije zdravja v delovni organizaciji. Zbornik predavanj.11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo »Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe«. Maribor, 2019. 412-417.
 11. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BABNIK, Katarina, ŠAVLE, Majda, KAUČIČ, Boris Miha, LJUBIČ, Andreja, ŽVANUT, Boštjan, PUCER, Patrik, BENKO, Ester, ZUGAN, Suzana, MERŠE LOVRINČEVIĆ, Katarina, PERŠOLJA, Melita, RAVNIK, David, et al. Training programme Consenso: Interreg Alpine Space. 2017. 61 str.
 12. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BENKO, Ester, ŠAVLE, Majda, BABNIK, Katarina, ZUGAN, Suzana, MERŠE LOVRINČEVIĆ, Katarina, PERŠOLJA, Melita, PUCER, Patrik, RAVNIK, David, et al. Training model community family health nurses supporting model. Izola: 2016. 71 str.
 13. PINTER, Nives, MERŠE LOVRINČEVIĆ, Katarina. Preprečevanje urinske inkontinence pri telesno aktivnih ženskah. Polet : magazin Dela in Slovenskih novic. 11. april 2019, 18, 4, 38-40
 14. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara, BENKO, Ester. Starostnik v primarnem zdravstvenem varstvu. V: JURDANA, Mihaela (ur.), PERŠOLJA, Melita (ur.), POKLAR VATOVEC, Tamara (ur.). Razsežnosti kakovostnega staranja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. Knjižnica Annales ad salutem. 221-232.
 15. BENKO, Ester, BABNIK, Katarina. Funkcionalna sposobnost in zaznavanje socialne vključenosti : pilotna raziskava med starejšimi ljudmi, živečimi v domačem okolju. Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko. 2018, 21, 4, 15-33
 16. BENKO, Ester, ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara. Kompetence patronažne medicinske sestre pri obravnavi starostnika = Community nurse competencies in elderly care. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo = Competence and responsibility as the basics of successful working on the field of health and social care: proceedings of lectures with peer review. 6. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 16. november 2016. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede: = University College of Health Sciences, 2016. 154-160.
 17. MLINAR, Jasna, SKOČIR, Helena. Vloga medicinske sestre pri adherenci pacientov z multiplo sklerozo = The nurse’s role in adherence to multiple sclerosis patients. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. 327-336.
BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

4STEPS: 4STEPS for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations (ERASMUS+)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev