P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov
Trajanje projekta:
1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Vodilni partner:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Vodja programa:

Prof. dr. Milan Čoh (SICRIS, ResearchGate)

Koordinator programa na UP FVZ:

Prof. dr. Nejc Šarabon (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:
Povzetek:

Namen raziskovalnega programa je proučevanje učinkovitosti športnika v monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športih. Učinkovitost športnika bomo proučevali z treh vidikov. Prvi je biomehanski, ki vključuje optimiranje in modeliranje tehnike, ugotavljanje tekmovalne uspešnosti ter s tem povezanih mersko diagnostičnih postopkov. Biomehansko optimiranje tehnike bomo analizirali z vidika morfoloških značilnosti, osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti, kinematičnih in dinamičnih parametrov, mišično- zmogljivostne in mišično –aktivacijske obravnave. Opredelili bomo parametre uspešnosti tehnike gibanja za primere za katere to v preteklosti še ni bilo opravljeno. Uporabili bomo najmodernejše tehnologije za diagnosticiranje in merjenje parametrov tehnike gibanja kot so: 3D video-kinematični sistem, tenziometrijske platforme, izokinetične opornice, termografske kamere, pospeškomere , laserske merilnike hitrosti, merilnike programirane in neprogramirane agilnosti, inercialno obleko za zajem 3D gibanja in brez žično površinsko elektromiografijo. Drugi vidik proučevanja bo povezan s fiziološkimi obremenitvami, pretreniranostjo in preobremenitvami v kontekstu njihovega zdravstvenega statusa, ki je predpogoj za uspeh. Na osnovi metode satelitske GNNS tehnologije bomo ocenjevali energetske izgube, porabo energije in vibracij na lokomotorni sistem športnika. Pridobljeni parametri in izdelane programske rutine nam bodo omogočile spremljanje obremenitev in preobremenitev najbolj izpostavljenih telesnih segmentov. Tretji vidik proučevanja je interakcija športnih dosežkov športnikov in nacionalna identiteta. Ugotavljali bomo vlogo športa in športnih uspehov naših športnikov pri oblikovanju narodne zavesti in nacionalne prepoznavnosti, tudi preko analize zgodovinskih dogodkov.

Raziskovalni program »P5-0147 Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.