J5-4572 Razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva za zagotavljanje pravičnosti in dostopnosti v digitalnem izobraževanju (Temeljni projekt ARRS)
Trajanje projekta:

1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Vodilni partner:

UP Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

UP Pedagoška fakulteta

Vodja projekta:

Izr. prof. dr. Sabina Ličen (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na FVZ:

Izr. prof. dr. Mirko Prosen (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Igor Karnjuš (SICRIS, ResearchGate)
Izr. prof. dr. Maša Černelič Bizjak (SICRIS, ResearchGate)
Sandra Martinuč (SICRIS)
Jure Žitnik (SICRIS, ResearchGate)

Povzetek:

Pandemija SARS-CoV-2 (COVID-19) je pokazala na potrebo po višjih ravneh digitalnih zmogljivosti v izobraževanju in usposabljanju, hkrati pa so se povečali obstoječi izzivi in neenakosti med tistimi, ki imajo dostop do digitalnih tehnologij, in tistimi, ki ga nimajo, vključno s posamezniki iz prikrajšanih okolij. Predvsem pa je pandemija pokazala, da visokošolski sistem ni bil pripravljen na tako hiter premik iz učilnic v spletno okolje in na to, da v Sloveniji nujno potrebujemo digitalni izobraževalni standard, kot smo model sami poimenovali, ki bi učiteljem danes pomagal uspešno prilagoditi in preoblikovati ali celo na novo postaviti izobraževalne programe ali posamezne predmete s pomočjo digitalne tehnologije.

Namen projekta je raziskati doživljanja in izkušnje visokošolskih učiteljev o dosedanji rabi digitalnih tehnologij v namene izobraževanja (e-izobraževanja) in izvajanja pedagoškega procesa ter raziskati kako razvite so digitalne kompetence med visokošolskimi učitelji. Hkrati je namen tudi raziskati  doživljanja in izkušnje študentov različnih programov in stopnje študija glede izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter učenja s pomočjo digitalne tehnologije ter ugotoviti kako razvita je digitalna pismenost pri študentih. Osrednji cilj projekta je tako razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva, ki bi sledil podrobni analizi in identifikaciji dejavnikov na področju digitalnega izobraževanja, kjer bi poudarek bil tako na prostoru, politiki in kulturi, kjer se izobraževanje izvaja.

V raziskovalnem projektu bo za preučevanje dejavnikov povezanih s pripravo standarda načrtovanja izobraževalnega programa ali posameznega predmeta s pomočjo digitalne tehnologije, uporabljena raziskava mešanih metod dela oziroma kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih pristopov. Pri načrtovanju in izvedbi raziskav mešanih metod bo uporabljen eksplorativni načrt, ki prav tako vključuje sekvenčno implementacijo metod vendar gre tukaj v prvi fazi za zbiranje in analizo kvalitativnih podatkov, ki ji sledi zbiranje in analiza kvantitativnih podatkov, ki nadgradijo rezultate prve faze.

V kvalitativnem delu raziskave bo uporabljen namenski vzorec študentov različnih programov in stopnje študija, ki so imeli izkušnjo, kot udeleženci v pedagoškem procesu z digitalnim izobraževanjem, bodisi na daljavo, kombinirano ali v celoti izvedeno preko sistemov za upravljanje učenja ter namenski vzorec visokošolskih učiteljev, ki so imeli izkušnjo, kot izvajalci pedagoškega procesa z digitalnim izobraževanjem (na daljavo, kombinirano ali preko sistemov za upravljanje učenja). Podatki bodo zbrani s pomočjo delno strukturiranih intervjujev in analizirani z metodo analize vsebine, in sicer na podlagi tematske analize. Analiza podatkov bo narejena s pomočjo računalniškega programa NVivo. Podatki kvalitativnega dela bodo poročani v skladu s standardom za poročanje kvalitativnih raziskav.

V kvantitativnem delu bo uporabljen stratificiran slučajnostni vzorec posamezne sodelujoče skupine (visokošolski učitelj, študent). Podatki bodo zbrani s pomočjo strukturiranega anketnega vprašalnika, ki bo v prvi vrsti nastal na podlagi ugotovitev kvalitativnega dela raziskave. V tem delu bo dodano še eno izmed standardiziranih orodij za merjenje digitalnih kompetenc med visokošolskimi učitelji. Pred izvedbo osrednje raziskave bosta oba vprašalnika pilotno testirana na manjšem vzorcu. Tako pripravljena vprašalnika bosta postavljena v e-obliko in se bosta izvajala kot spletno anketiranje. Podatki bodo analizirani s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS, verzija 25.0 in IBM SPSS Amos, verzija 26.0. Podatki bodo analizirani z osnovno deskriptivno statistiko. Glede na velikost vzorca, normalnosti porazdelitve podatkov ter namena in ciljev raziskave bomo izbrali ustrezne statistične teste. Pri poročanju rezultatov bomo sledili standardu STROBE za presečne opazovalne raziskave.

Projekt »J5-4572 Razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva za zagotavljanje pravičnosti in dostopnosti v digitalnem izobraževanju« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.