Simulacije v zdravstveni negi

Koordinatorja

Člani

  • Vsi člani katedre za Zdravstveno nego.

PROSEN, Mirko, PISKAR, Franka. Job satisfaction of Slovenian hospital nursing workforce. Journal of nursing management, ISSN 1365-2834, March 2015, vol. 23, iss. 2, str. 242-251.

PROSEN, Mirko. The impact of medicalization of pregnancy and childbirth on professionalism of midwifery : the midwivesʼ perspective. V: Change in professions and professionalism : signs and directions, Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups, Thursday 8 June 2017 – Saturday 10 June 2017 at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway. Oslo: ISA. 2017.

PROSEN, Mirko. Nursing students’ reasons for choosing nursing profession and the vision of their future work : pursuing career choice in community health nursing. V: Transforming community and public health : inspiring future generations : book of abstracts : International symposium, Swansea, Wales, 16th – 17th July 2018. Swansea: [s. n.]. 2018, str. 32.

PROSEN, Mirko, KARNJUŠ, Igor, LIČEN, Sabina. Razvijanje medkulturnih kompetenc med študenti zdravstvene nege = Developing Cross-Cultural Competences among Nursing Studentes. V: RUTAR, Sonja (ur.), et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education, (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937, 6). Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2017, str. 199-213.

PROSEN, Mirko, LIČEN, Sabina, KARNJUŠ, Igor. Vloga medicinskih sester v medpoklicnem sodelovanju v okviru farmacevtske skrbi v Evropi : rezultati EUPRON projekta za Slovenijo = Nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care in Europe : results of EUPRON project for Slovenia. Izola: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, 2018.

PERŠOLJA, Melita. The effect of nurse staffing patterns on patient satisfaction and needs : a cross-sectional study. Journal of nursing management, ISSN 0966-0429, Oct. 2018, vol. 26, no. 7, str. 858-865.

PERŠOLJA, Melita, SKOČIR, Helena. Ocenjevanje praktičnega usposabljanja študentov : profesionalni in pedagoški izziv = Clinical competence assessment in nursing : professional and pedagogical challenge. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review, 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea – ECM. 2017, str. 669-678.

REBEC, Doroteja, BOGATAJ, Urška, LIČEN, Sabina, PROSEN, Mirko. Characteristics of adult education, complexity and self-awareness of learning practical skills = Značilnosti izobraževanja odraslih, kompleksnost in zavedanje lastnega procesa praktičnega učenja. V: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Izobraževanje talentov : zbornik : III. mednarodna znanstvena konferenca, [26.-28. 10. 2017] = Talent education : book of papers : III. international scientific conference, [26.-28. 10. 2017]. Ljubljana: MIB.

Simulacijski center za obravnavo kritično bolnega pacienta (Igor Karnjuš)

Equality in social and professional recognition of nurses: A longitudinal, international comparison on the status and evolution of social and professional recognition of European nurses EQUANU

SiZDRAV Sinergija med zdravjem, delom in izobraževanjem

J5-4572 Razvoj digitalnega izobraževalnega standarda na področju visokega šolstva za zagotavljanje pravičnosti in dostopnosti v digitalnem izobraževanju (Temeljni projekt ARIS)

TeachHealthtoID: Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

TOVID: Teaching Online: Video Initiatives in Digital and Module Learning (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

V4-2004: Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev (CRP projekt ARIS)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

BICEPS: Building financial capability for healthcare professionals (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

INTEGRA “Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje” (INTERREG SLO-ITA 2014-2020)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

CO.N.S.E.N.SO: »COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety« (Model of care for elderly in Alpinespace)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

Implementation Of Nurse Professional Competence Scale in Nursing profession in Croatia and Slovenia (Bilateral project SLO-CRO)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

BENEFITS: Better and more Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

4STEPS: 4STEPS for Healthy Babies, Healthy Families, Healthy Nations (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

PreconNet: PRECONCEPTION HEALTH OF YOUTH, bridging the gap in and through education (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

DIG-IT: Digital Education Initiatives and Timely Solutions (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

DeMoPhaC: Development of a model for nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care” (ERASMUS+)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

EXPLOREDU: Sistem za identifikacijo, management in ponovno uporabo informacij o izobraževalnih dogodkih in prosto dostopnih izobraževalnih vsebinah v sloveniji in svetu (Nacionalni projekt)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

V5-1507: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju (CRP projekt)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

Z2-7257 Razvoj algoritmov za odkrivanje protimikrobnih zdravil in zmanjševanje protimikrobne odpornosti (Podoktorski projekt ARRS)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

J7-9743 Vloga zdravstvene nege pri zagotavljanju kakovostnega življenja starostnikov: Vpliv inkontinence in omejene gibljivosti na funkcionalnost starostnikov (Temeljni projekt ARRS)

J5-3111 e@ser | Varna uporaba pametnih naprav med starejšimi: Nasproti na izobraževanju temelječi prevenciji kibernetske kriminalitete (Temeljni projekt ARIS)

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu (Temeljni projekt ARRS)

J1-6734 Zaščita lahkih zlitin na osnovi aluminija kot materialov prihodnosti za transportno industrijo (Temeljni projekt ARRS)

M1-0151 Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem (CRP projekt)

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno zdravljenje z uporabo elektroporacije in magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov (Temeljni projekt ARRS)

INOVUP – Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja (Nacionalni projekt)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev

Dostopnost