Prehrana za krepitev zdravja

MOHD SHUKRI, Nurul Husna, WELLS, Jonathan C. K., EATON, Simon, MUKHTAR, Firdaus, PETELIN, Ana, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, FEWTRELL, Mary. Randomized controlled trial investigating the effects of a breastfeeding relaxation intervention on maternal psychological state, breast milk outcomes, and infant behavior and growth. The American journal of clinical nutrition, ISSN 0002-9165, [in press] Jun. 2019, vol. 109, iss. 6, str. 1-10, ilustr. https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqz033/5510581?redirectedFrom=fulltext.

KENIG, Saša, PETELIN, Ana, POKLAR VATOVEC, Tamara, MOHORKO, Nina, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Assessment of micronutrients in a 12-wk ketogenic diet in obese adults. Nutrition, ISSN 0899-9007. [Print ed.], Nov./Dec. 2019, vol. 67/68, str., ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899900719300760?via%3Dihub.

PETELIN, Ana, TEDESCHI, Paola, JURDANA, Mihaela, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, et al. Total serum antioxidant capacity in healthy normal weight and asympomatic overweight adults. Experimental and clinical endocrinology & diabetes, ISSN 1439-3646. 10.1055/s-0043-107783.

MOHORKO, Nina, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, PETELIN, Ana. Leucine and lysine intakes are highly associated with serum adiponectin levels in asymptomatic adults. Minerva endocrinologica, ISSN 0391-1977, sept. 2016, vol. 41, no. 3, str. 302-313, ilustr. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-endocrinologica/article.php?cod=R07Y2016N03A0302&acquista=1.

MOHORKO, Nina, PETELIN, Ana, JURDANA, Mihaela, BIOLO, Gianni, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Elevated serum levels of cysteine and tyrosine : early biomarkers in asymptomatic adults at increased risk of developing metabolic syndrome. BioMed research international, ISSN 2314-6141, 2015, vol. 2015, art. ID 418681, str. 1-14, graf. Prikazi.

BIZJAK, Mojca, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara. Development and validation of an electronic FFQ to assess food intake in the Slovene population. Public health nutrition, ISSN 1368-9800, 2014, vol. 17, iss. 8, str. 1729-1737, ilustr.

ČERNELIČ BIZJAK, Maša, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Body dissatisfaction predicts inflammatory status in asymptomatic healthy individuals. Journal of health psychology, ISSN 1461-7277, 2018, vol. 23, no. 1, str. 25-35, ilustr. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1359105316672923.

ČERNELIČ BIZJAK, Maša, GUINÉ, Raquel Pinho Ferreira. Predictors of binge eating: relevance of BMI, emotional eating and sensitivity to environmental food cues. Nutrition & food science. 2021, letn. [v tisku], št.[v tisku], str. [v tisku]. ISSN 0034-6659. DOI: 10.1108/NFS-02-2021-0062. [COBISS.SI-ID 77734915]

KENIG, Saša, KRAMBERGER, Katja, ŠIK NOVAK, Karin, KARNJUŠ, Igor, BANDELJ, Dunja, PETELIN, Ana, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Helichrysum italicum (Roth) G. Don and Helichrysum arenarium (L.) Moench infusions in reversing the traits of meta-bolic syndrome: a double-blind randomized comparative trial. Food & function: linking the chemistry and physics of food with health and nutrition. 2022, vol. 12, str. 18412-18424, ilustr. ISSN 2042-6496. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/fo/d2fo00880g#!divRelatedContent, https://doi.org/10.1039/D2FO00880G, DOI: 10.1039/d2fo00880g. [COBISS.SI-ID 112804611]

ŠIK NOVAK, Karin, BOGATAJ JONTEZ, Nives, KENIG, Saša, HLADNIK, Matjaž, BARUCA ARBEITER, Alenka, BANDELJ, Dunja, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, PETELIN, Ana, MOHORKO, Nina, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. The effect of COVID-19 lockdown on mental health, gut microbiota composition and serum cortisol levels. Stress. 2022, vol. 25, iss. 1, str. 246-257, ilustr. ISSN 1025-3890. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253890.2022.2082280, https://doi.org/10.1080/10253890.2022.2082280, DOI: 10.1080/10253890.2022.2082280. [COBISS.SI-ID 112095235]

KRAMBERGER, Katja, BARLIČ-MAGANJA, Darja, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, REŽEN, Tadeja, ROZMAN, Damjana, PRAŽNIKAR, Jure, KENIG, Saša, et al. Whole transcriptome expression array analysis of human colon fibroblasts culture treated with He-lichrysum italicum supports its use in traditional medicine. Journal of ethnopharmacology. [Print ed.]. 2022, letn. 296, št. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 0378-8741. DOI: 10.1016/j.jep.2022.115505. [COBISS.SI-ID 113401603]

PETELIN, Ana, ŠIK NOVAK, Karin, HLADNIK, Matjaž, BANDELJ, Dunja, BARUCA ARBEITER, Alenka, KRAMBERGER, Katja, KENIG, Saša, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, et al. Helichrysum italicum (Roth) G. Don and Helicrysum arenarium (L.) moench infusion consumption affects the inflammatory status and the composition of human gut microbiota in patients with traits of metabolic syndrome : a randomized comparative study. Foods. 2022, vol. 11, št. 20, str. 1-17, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/11/20/3277, DOI: 10.3390/foods11203277. [COBISS.SI-ID 126490627]

BEZEK, Katja, FAJKOVIĆ, Emina, STUBELJ, Mojca. Parent’s perspective on probiotics in preschool children : a cross-sectional survey. Slovenian journal of public health: the journal of National Institute of Public Health. [Online ed.]. 2023, letn. 62, št. 1, str. 1-12. ISSN 1854-2476. https://doi.org10.2478/sjph-2023-0002, DOI: 10.2478/sjph-2023-0002. [COBISS.SI-ID 136187651]

ČERNELIČ BIZJAK, Maša, KENIG, Saša, PETELIN, Ana, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, MOHORKO, Nina. Link between emotional and external eating behaviors, peripheral neuropeptide Y, and β-hydroxybutyrate in participants with obesity on 12-week ketogenic diet. Nutrition and health. 2023, str. 1-8, ilustr. ISSN 0260-1060. https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/02601060231154464, https://doi.org/10.1177/02601060231154464, DOI: 10.1177/02601060231154464. [COBISS.SI-ID 141029635]

Vodja dietetskega laboratorija je doc. dr. Mojca Stubelj.

Oprema dietetskega laboratorija
Indirektni kalorimeter medgem Določanje bazalnega metabolizma
Indirektni kalorimeter RMR Quark Aparatura za merjenje bazalnega metabolizma v ležečem položaju
Bioimpedančna tehtnica Tanita MC-980 MA – Aparatura za določanje telesne sestave posameznika (določanje telesne mase, mišične mase, mase maščevja, mase kosti, puste telesne mase, deleža vode v telesu)
Kaliper kovinski Določanje deleža maščobne mase v telesu
Program PRODI 5.8 EXPERT Omogoča beleženje prehranskih vnosov ter pripravo receptur
Aparat za merjenje gostote živil Omogoča vrednotenje ključnih parametrov kemijske sestave, kot so topne trdne snovi v živilih, kakovost sadja, sadnih sokov,  dietnih formul in izdelkov za bolnike z disfagijo

 

Vodja biokemijskega laboratorija je doc. dr. Ana Petelin, vodja mikrobiološkega laboratorija pa dr. Katja Bezek.

Oprema biokemijskega in mikrobiološkega laboratorija
Biokemijski analizator Aparat za diagnostiko omogoča merjenje številnih biokemijskih parametrov v plazmi ali serumu (lipidni profil, glukoza, bilirubin, številni encimi, elektroliti,…)
Reflotron Prenosni aparat za merjenje najpogostejših biokemijskih kazalcev v serumu, plazmi ali kapilarni krvi
Photochem Aparatura za merjenje celokupnega antioksidativnega potenciala (antioksidanti topni v maščobi in antioksidanti topni v vodnem mediju)
Spektrofotometer Tecan – UV/VIS za merjenje na mikrotitrskih ploščicah Omogoča določanje z metodo ELISA ter izvedbo številnih drugih kolorimetrijskih metod, določanje viabilnosti celic, encimske aktivnosti in kinetike…
Hlajena centrifuga z različnimi rotorji Aparatura za centrifugiranje vzorcev različnih volumnov pri različnih temperaturah (za ločevanje posameznih komponent v zmesi; za pripravo seruma ali plazme ter celičnih frakcij iz polne krvi)
Fluorimeter Merjenje optične gostote ali fluorescence za določanje rasti bakterij in celic
Inkubator CO2 Inkubacija celičnih kultur v primerni atmosferi
Brezprašna komora Aseptično delo s celičnimi kulturami v brezprašni komori, omogoča gojenje celičnih kultur in izvedbo različnih eksperimentov na celicah
Mikrobiološka komora Aseptično delo z mikrobiološkimi kulturami v brezprašni komori
Mikropretočni sistem Spremljanje bakterij ali celic pod kontroliranimi pogoji, raziskovanje različnih vplivov na razmnoževane mikroorganizmov
Fluorescentni mikroskop Olympus s pripadajočo kamero za opazovanje in snemanje Opazovanje mikrobioloških in celičnih preparatov obarvanih z različnimi flour. barvili, imunoflourescenčne metode za določanje viabilnosti, apoptoze…
Invertni mikroskop Olympus Opazovanje celic, določanje morfoloških sprememb, toksičnosti preiskovanih učinkovin
Sistem za elektroforezo Elektroforeza, omogoča ločevanje in določanje pomnoženih delov DNA, omogoča določanje prisotnosti in količine proteinov
Real time PCR Pomnoževanje določenih zaporedij DNA in spremljanje v realnem času, analiza genskega izražanja, prisotnosti genskih polimorfizmov
Spektrofotometer Omogoča kombinirano meritev na mikrotitrskih ploščah (96 in 384 vdolbinic) ali kivetah, ima pa tudi dodaten nastavek μDrop™ za merjenje vzorcev zelo majhnih volumnov
Abbottov analizator Omogoča merjenje pH, plinov, hematokrita in hemoglobina ter nekaterih elektrolitov in drugih markerjev v arterijski ali venski polni krvi
iBlot 2 Gel Transfer Device Omogoča suhi elektro prenos proteinov iz gela na membrano. Prenos proteinov je izredno hiter (že v sedmih minutah). Za svoje delovanje namesto tekočine (pufrov) potrebuje matrikse za prenos, v katere so ujeti ioni z visoko gostoto. Matriks za prenos je sestavljen iz anodnega in katodnega matriksa ter iz PVDF ali nitrocelulozne membrane. Matriksi so za enkratno uporabo.
Aspiracijski sistem FTA – 2i Aspiracijski sistem z lovilno posodo FTA – 2i zasnovan za odstranjevanje tekočin iz reakcijskih posod.
Homogenizator za pripravo vzorcev živil BagMixer® 400 P je enostaven in zmogljiv laboratorijski gnetilnik za optimalno ekstrakcijo bakterij iz vzorcev ali pripravo živila na nadaljnje fizikalne in kemijske analize

 

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V4-2004: Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev (CRP projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: OKOUČINKOVIT – PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EATMOT Psiho-socialne motivacije, povezane z izbiro hrane in prehranjevalnimi praksami

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ALMICROBHOL – EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS (ERAB GRANT)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

TRANS2CARE (INTERREG SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: FONDA – KULINARIČNI NASVETI ZA PRIPRAVO RIB NA ZDRAV NAČIN IN KUHARSKI RECEPTI ZA RIBOGOJNICO FONDA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: DIETA – VPLIV NIZKO OGLJIKOHIDRATNE PREHRANE NA KAZALNIKE ZDRAVJA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: PROICECREAM – RAZVOJ IN TESTIRANJE SLADOLEDA Z DODATKOM PROBIOTIČNIH MIKROBNIH KULTUR

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EU MENU Slovenija – Raziskava o prehranskih navadah in prehranskem vnosu med prebivalci Slovenije – LOT2 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

J4-7608 Obvladovanje kontaminacije piščančjih trupov z bakterijami iz rodu Campylobacter v klavniškem okolju (Temeljni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

V4-1085 Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah (CRP projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Nadgradnja programa Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

Multidisciplinaren pristop k obravnavi debelosti (Lastno financiran projekt)

Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov (Nacionalni projekt)

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

ŠOLSKI LONEC – Nadgradnja spletnega portala Šolski lonec v podporo implementaciji smernic zdravega prehranjevanja (Nacionalni projekt)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana