Funkcionalna živila

ŠPORIN, Monika, AVBELJ, Martina, KOVAČ, Boris, SMOLE MOŽINA, Sonja. Quality characteristics of wheat flour dough and bread containing grape pomace flour. Food science and technology international, ISSN 1082-0132, 2018, vol. 24, no. 3, str. 251-263, ilustr., doi: 10.1177/1082013217745398.

PETELIN, Ana, KENIG, Saša, KOPINČ, Rok, DEŽELAK, Matjaž, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Effects of royal jelly administration on lipid profile, satiety, inflammation, and antioxidant capacity in asymptomatic overweight adults. Evidence-based complementary and alternative medicine, ISSN 1741-427X, 2019, vol. 2019, str. 1-11, ilustr. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/4969720/abs/, doi: 10.1155/2019/4969720.

KENIG, Saša, BARUCA ARBEITER, Alenka, MOHORKO, Nina, BIZJAK, Mojca, ČERNELIČ BIZJAK, Maša, BANDELJ, Dunja, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, PETELIN, Ana. Moderate but not high daily intake of chili pepper sauce improves serum glucose and cholesterol levels. Journal of functional foods, ISSN 1756-4646. [Print ed.], 2018, vol. 10, iss. 44, str. 209-217, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464618301002, doi: 10.1016/j.jff.2018.03.014.

MIŠAN, Aleksandra, PETELIN, Ana, BIZJAK, Mojca, JAKUS, Tadeja, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, et al. Buckwheat – enriched instant porridge improves lipid profile and reduces inflammation in participants with mild to moderate hypercholesterolemia. Journal of functional foods, ISSN 1756-4646. [Print ed.], 2017, vol.36, št.6, str. 186-194, ilustr.

DI GIROLAMO, Filippo Giorgio, MAZZUCCO, Sara, SITULIN, Roberta, MOHORKO, Nina, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, PETELIN, Ana, TENCE, Marcello, PIŠOT, Rado, NAVARINI, Luciano, BIOLO, Gianni. Roasting intensity of naturally low-caffeine Laurina coffee modulates glucose metabolism and redox balance in humans. Nutrition, ISSN 0899-9007. [Print ed.], 2016, vol. 32, iss. 9, str. 928-936, tabele, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1016/j.nut.2016.02.001, doi: 10.1016/j.nut.2016.02.001.

BEZEK, Katja, KURINČIČ, Marija, KNAUDER, Elvira, KLANČNIK, Anja, RASPOR, Peter, BUCAR, Franz, SMOLE MOŽINA, Sonja. Attenuation of adhesion, biofilm formation and quorum sensing of Campylobacter jejuni by Euodia ruticarpa. Phytotherapy research, ISSN 0951-418X, Sep. 2016, vol. 30, iss. 9, str. 1527-1532, ilustr., doi: 10.1002/ptr.5658.

KENIG, Saša, KRAMBERGER, Katja, PETELIN, Ana, BANDELJ, Dunja, BARUCA ARBEITER, Alenka, MIKLAVČIČ VIŠ-NJEVEC, Ana, PEETERS, Kelly, MOHORKO, Nina, ŠIK NOVAK, Karin, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Helichrysum italicum ssp. italicum infusion promotes fat oxidation in hepatocytes and stimulates energy expenditure and fat oxidati-on after acute ingestion in humans: a pilot study. Plants, ISSN 2223-7747, 2021, vol. 10, iss. 8, str. 1-15, ilus-tr. DOI: 10.3390/plants10081516. [COBISS.SI-ID 71614723]

KENIG, Saša, KRAMBERGER, Katja, ŠIK NOVAK, Karin, KARNJUŠ, Igor, BANDELJ, Dunja, PETELIN, Ana, JENKO PRAŽNIKAR, Zala. Helichrysum italicum (Roth) G. Don and Helichrysum arenarium (L.) Moench infusions in reversing the traits of meta-bolic syndrome: a double-blind randomized comparative trial. Food & function: linking the chemistry and physics of food with health and nutrition. 2022, vol. 12, str. 18412-18424, ilustr. ISSN 2042-6496. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/fo/d2fo00880g#!divRelatedContent, https://doi.org/10.1039/D2FO00880G, DOI: 10.1039/d2fo00880g. [COBISS.SI-ID 112804611]

KRAMBERGER, Katja, BARLIČ-MAGANJA, Darja, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, REŽEN, Tadeja, ROZMAN, Damjana, PRAŽNIKAR, Jure, KENIG, Saša, et al. Whole transcriptome expression array analysis of human colon fibroblasts culture treated with He-lichrysum italicum supports its use in traditional medicine. Journal of ethnopharmacology. [Print ed.]. 2022, letn. 296, št. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 0378-8741. DOI: 10.1016/j.jep.2022.115505. [COBISS.SI-ID 113401603]

PETELIN, Ana, ŠIK NOVAK, Karin, HLADNIK, Matjaž, BANDELJ, Dunja, BARUCA ARBEITER, Alenka, KRAMBERGER, Katja, KENIG, Saša, JENKO PRAŽNIKAR, Zala, et al. Helichrysum italicum (Roth) G. Don and Helicrysum arenarium (L.) moench infusion consumption affects the inflammatory status and the composition of human gut microbiota in patients with traits of metabolic syndrome : a randomized comparative study. Foods. 2022, vol. 11, št. 20, str. 1-17, ilustr. ISSN 2304-8158. https://www.mdpi.com/2304-8158/11/20/3277, DOI: 10.3390/foods11203277. [COBISS.SI-ID 126490627]

Vodja dietetskega laboratorija je doc. dr. Mojca Stubelj.

Oprema dietetskega laboratorija
Indirektni kalorimeter medgem Določanje bazalnega metabolizma
Indirektni kalorimeter RMR Quark Aparatura za merjenje bazalnega metabolizma v ležečem položaju
Bioimpedančna tehtnica Tanita MC-980 MA – Aparatura za določanje telesne sestave posameznika (določanje telesne mase, mišične mase, mase maščevja, mase kosti, puste telesne mase, deleža vode v telesu)
Kaliper kovinski Določanje deleža maščobne mase v telesu
Program PRODI 5.8 EXPERT Omogoča beleženje prehranskih vnosov ter pripravo receptur
Aparat za merjenje gostote živil Omogoča vrednotenje ključnih parametrov kemijske sestave, kot so topne trdne snovi v živilih, kakovost sadja, sadnih sokov,  dietnih formul in izdelkov za bolnike z disfagijo

 

Vodja biokemijskega laboratorija je doc. dr. Ana Petelin, vodja mikrobiološkega laboratorija pa dr. Katja Bezek.

Oprema biokemijskega in mikrobiološkega laboratorija
Biokemijski analizator Aparat za diagnostiko omogoča merjenje številnih biokemijskih parametrov v plazmi ali serumu (lipidni profil, glukoza, bilirubin, številni encimi, elektroliti,…)
Reflotron Prenosni aparat za merjenje najpogostejših biokemijskih kazalcev v serumu, plazmi ali kapilarni krvi
Photochem Aparatura za merjenje celokupnega antioksidativnega potenciala (antioksidanti topni v maščobi in antioksidanti topni v vodnem mediju)
Spektrofotometer Tecan – UV/VIS za merjenje na mikrotitrskih ploščicah Omogoča določanje z metodo ELISA ter izvedbo številnih drugih kolorimetrijskih metod, določanje viabilnosti celic, encimske aktivnosti in kinetike…
Hlajena centrifuga z različnimi rotorji Aparatura za centrifugiranje vzorcev različnih volumnov pri različnih temperaturah (za ločevanje posameznih komponent v zmesi; za pripravo seruma ali plazme ter celičnih frakcij iz polne krvi)
Fluorimeter Merjenje optične gostote ali fluorescence za določanje rasti bakterij in celic
Inkubator CO2 Inkubacija celičnih kultur v primerni atmosferi
Brezprašna komora Aseptično delo s celičnimi kulturami v brezprašni komori, omogoča gojenje celičnih kultur in izvedbo različnih eksperimentov na celicah
Mikrobiološka komora Aseptično delo z mikrobiološkimi kulturami v brezprašni komori
Mikropretočni sistem Spremljanje bakterij ali celic pod kontroliranimi pogoji, raziskovanje različnih vplivov na razmnoževane mikroorganizmov
Fluorescentni mikroskop Olympus s pripadajočo kamero za opazovanje in snemanje Opazovanje mikrobioloških in celičnih preparatov obarvanih z različnimi flour. barvili, imunoflourescenčne metode za določanje viabilnosti, apoptoze…
Invertni mikroskop Olympus Opazovanje celic, določanje morfoloških sprememb, toksičnosti preiskovanih učinkovin
Sistem za elektroforezo Elektroforeza, omogoča ločevanje in določanje pomnoženih delov DNA, omogoča določanje prisotnosti in količine proteinov
Real time PCR Pomnoževanje določenih zaporedij DNA in spremljanje v realnem času, analiza genskega izražanja, prisotnosti genskih polimorfizmov
Spektrofotometer Omogoča kombinirano meritev na mikrotitrskih ploščah (96 in 384 vdolbinic) ali kivetah, ima pa tudi dodaten nastavek μDrop™ za merjenje vzorcev zelo majhnih volumnov
Abbottov analizator Omogoča merjenje pH, plinov, hematokrita in hemoglobina ter nekaterih elektrolitov in drugih markerjev v arterijski ali venski polni krvi
iBlot 2 Gel Transfer Device Omogoča suhi elektro prenos proteinov iz gela na membrano. Prenos proteinov je izredno hiter (že v sedmih minutah). Za svoje delovanje namesto tekočine (pufrov) potrebuje matrikse za prenos, v katere so ujeti ioni z visoko gostoto. Matriks za prenos je sestavljen iz anodnega in katodnega matriksa ter iz PVDF ali nitrocelulozne membrane. Matriksi so za enkratno uporabo.
Aspiracijski sistem FTA – 2i Aspiracijski sistem z lovilno posodo FTA – 2i zasnovan za odstranjevanje tekočin iz reakcijskih posod.
Homogenizator za pripravo vzorcev živil BagMixer® 400 P je enostaven in zmogljiv laboratorijski gnetilnik za optimalno ekstrakcijo bakterij iz vzorcev ali pripravo živila na nadaljnje fizikalne in kemijske analize

 

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

EISuFood: Študija o prehranjevalnih navadah in znanju o užitnih žuželkah kot trajnostni hrani (Mednarodni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ALMICROBHOL – EFFECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION ON GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN ADULTS (ERAB GRANT)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

TRAFOON – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation (EU 7th Framework Programme)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

VALCER Waste recovery: potential of using the cherry core (EU PROJ/IPV/ID&I/00)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: SMOOTHIE ZA ZDRAVJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: KREPKO – VPLIV UŽIVANJA KEFIRJA NA KAZALNIKE METABOLNEGA SINDROMA

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: MEDEX – UČINKI MATIČNEGA MLEČKA NA SISTEMSKO VNETJE

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

PKP: ČILI – ANALIZA ČILI PAPRIK IN OMAK

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

ŠIPK: FUNKCIONAL – MOŽNOST UPORABE KORISTNIH ZAVRŽKOV HRANE IN ODPADKOV PRIMARNE PREDELAVE ZA PRIPRAVO FUNKCIONALNIH ŽIVIL

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 2017-2018 (Nacionalni projekt)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

GOST UP (Nacionalni projekt) – GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV IN VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Bilaterala SLO-SRB: Priprava funkcionalnih pekarskih izdelkov iz žit in psevdožit z inovativnimi fermentacijami (Bilateralni projekt ARRS)

Vpliv prehrane in funkcionalnih živil na kazalnike zdravja (Interna programska skupina)

Projekt UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem (Nacionalni projekt)

P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

Bilaterala SLO-SRB: Nov izdelek za prehrano telesne aktivne populacije (Bilateralni projekt ARRS)

J3-8209 Bilirubin kot zaščitni dejavnik pred razvojem kroničnih degenerativnih bolezni: serumski biomarker in možnosti farmakološke modulacije (Temeljni projekt ARRS)

I0-0035 Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem

P4-0092 Zdravje živali, okolje in varna hrana