Kakovost

Na UP FVZ spremljamo kakovost skozi redno pripravo Letnega programa dela, Letnega poročila, Samoevalvacijskega poročila in področnih analiz. Letni program dela in finančni načrti ter tudi Letno poročilo zagotavljajo preverjanje doseganja zastavljenih ciljev, uspešnosti in učinkovitosti delovanja članic ter s tem tudi zagotavljanja stalnega izboljševanja kakovosti. Pa vendar je samoevalvacijsko poročilo tisto orodje, ki je najbolj neposredno usmerjeno v zagotavljanje nenehnega izboljševanja kakovosti. Zagotavlja oceno stanja in kritično analizo, analizo prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo pomanjkljivosti ter izboljšanje kakovosti. Osnovni namen samoevalvacijskega poročila je torej spremljanje stanja in spodbujanje izboljšav ter delovanja sistema za kakovosti na UP FVZ na vseh področjih delovanja oz. v sklopu ključnih in podpornih procesov.

Spremljanje kakovosti se odvija tudi preko opravljenih analiz letnih študentskih anket. Rezultati anketiranja so osnova za uvajanje izboljšav.

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti

 

Glavne naloge Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti:

  • Spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela,
  • obravnava gradiv s področja kakovosti,
  • predlaganje aktivnosti v zvezi s kakovostjo,
  • sodelovanje z delovnimi telesi in organi UP na področju kakovosti,
  • sprejemanje sklepov in predlaganje sklepov senatu UP FVZ s svojega delovnega področja.
Poslovnik kakovosti UP

določa organiziranost, odgovornosti in sistem vodenja kakovosti na Univerzi na Primorskem. Namen poslovnika kakovosti je določiti postopke, pristojnosti in način dela ter ukrepe za spremljanje in stalno izboljševanje kakovosti delovanja UP.

Senat UP je na svoji 42. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel posodobljen Poslovnik kakovosti Univerze na Primorskem.

Monografija z naslovom Razvijanje kakovosti na UP vsebuje bistvena teoretično-empirična spoznanja, ki so nastala med izvajanjem projekta. Je rezultat aktivnosti 3.4 – Analiza programske ponudbe projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP (več o projektu v rubriki, namenjeni projektu) je objavljena na spletni strani UP.

Usposabljanje za izvajanje notranjih evalvacij

Univerza na Primorskem vzpostavlja sistem notranjih evalvacij. Vzpostavljena bo baza strokovnjakov, ki bodo izvajali redne notranje evalvacije članice UP, podajali mnenja k spremembam obstoječih študijskih programov ter k novim. Sodelovali bodo v procesu zagotavljanja in spremljanju kakovosti na UP.

Poročila

Dostopnost