ZN2 Zdravstveni sistemi v Evropski skupnosti – 2021

Zdravstveno varstvo je temeljna človekova potreba in eden od pomembnih dejavnikov socialne varnosti v državah socialne blaginje, zato vse države, ki sledijo tej paradigmi zdravstveno dejavnost in zdravstveno zavarovanje uredijo s pravnimi predpisi. Pravna ureditev...

ZN2 Z dokazi podprta zdravstvena nega – 2021

1. VIRI INFORMACIJ V ZDRAVSTVENI NEGI a. VRSTE DOKAZOV b. ISKANJE DOKAZOV c. VREDNOTENJE DOKAZOV d. KLASIFIKACIJA DOKAZOV 2. UPORABA IZSLEDKOV RAZISKOVANJA a. VLOGA PRIPOROČIL V PRAKSI b. SMERNICE IN OMEJITVE UPORABE ZNANSTVENIH DOKAZOV V KLINIČNI...

ZN2 Upravljanje projektov – 2021

1. Uvod v management projektov: zasnove in definicije a. kaj je “projekt” b. življenjski cikel projekta c. projektni management, projektni manager d. kulturne razlike in medkulturno komuniciranje e. vloga institucionalnih okolij (javni zavodi, zasebne...

ZN2 Transkulturna zdravstvena nega in globalno zdravje – 2021

1. GLOBALNI IZZIVI ZDRAVJA 1.1. Indikatorji razlik v zdravju 1.2. Neenakosti v zdravju 1.3. Vzroki za nastanek globalnih razlik v zdravju 1.4. Glavne svetovne epidemije 1.5. Priporočila in javna politika zmanjševanja razlik v zdravju/zdravstvu 1.6. Globalne politike:...

ZN2 Simulacije negovalnih aktivnosti – 2021

Predstavitev simulacij • Temelji simulacij • razlogi za vpeljavo simulacij na področje zdravstvene nege • vpeljava simulacij v ciljno okolje (poleg tehničnega vidika je predstavljen tudi sociološki vidik vpeljave tovrstnih tehnologij z vidika teorije širjenja...

ZN2 Razvoj profesionalnih standardov v zdravstveni negi – 2021

1. Pristojnosti in obseg profesionalne prakse zdravstvene nege 1.1. Integracija elementa znanosti in elementa umetnosti v zdravstveno nego 1.2. Koncept in filozofija zdravstvene nege v slovenskem kontekstu 1.3. Koncept »na pacienta osredotočena zdravstvena nega« 1.4....

ZN2 Proces zdravstvene nege in dokumentiranje – 2021

1. Obravnava pacienta po procesu zdravstvene nege (faze, standardne oblike zapisa procesa zdravstvene nege) 2. Klinična pot (povezava med klinično potjo in procesom zdravstvene nege, oblike zapisa klinične poti, standardi in priporočila) 3. Razvoj dokumentacije v...

ZN2 Napredne raziskovalne metode – 2021

1. UVOD a. Kaj je raziskovanje? b. Tipi raziskav c. Etična vprašanja pri raziskovanju d. Ravni dokazov e. Napake pri spoznavanju in argumentaciji 2. OSNOVNI KONCEPTI MERJENJA a. Merske lestvice b. Notranja/zunanja veljavnost c. Ponovljivost d. Napake merjenja e....

ZN2 Management zdravstva – 2021

1. Ponovitev temeljnih zasnov managementa in organizacije 2. Management kakovosti dela 3. Podobe organizacij in management 4. Politika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji 5. Managerska orodja in trendi za obvladovanje organizacije. 6....