ZN2 Simulacije negovalnih aktivnosti – 2021

Predstavitev simulacij • Temelji simulacij • razlogi za vpeljavo simulacij na področje zdravstvene nege • vpeljava simulacij v ciljno okolje (poleg tehničnega vidika je predstavljen tudi sociološki vidik vpeljave tovrstnih tehnologij z vidika teorije širjenja...

ZN2 Proces zdravstvene nege in dokumentiranje – 2021

1. Obravnava pacienta po procesu zdravstvene nege (faze, standardne oblike zapisa procesa zdravstvene nege) 2. Klinična pot (povezava med klinično potjo in procesom zdravstvene nege, oblike zapisa klinične poti, standardi in priporočila) 3. Razvoj dokumentacije v...

ZN2 Razvoj profesionalnih standardov v zdravstveni negi – 2021

1. Pristojnosti in obseg profesionalne prakse zdravstvene nege 1.1. Integracija elementa znanosti in elementa umetnosti v zdravstveno nego 1.2. Koncept in filozofija zdravstvene nege v slovenskem kontekstu 1.3. Koncept »na pacienta osredotočena zdravstvena nega« 1.4....

ZN2 Management zdravstva – 2021

1. Ponovitev temeljnih zasnov managementa in organizacije 2. Management kakovosti dela 3. Podobe organizacij in management 4. Politika trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v organizaciji 5. Managerska orodja in trendi za obvladovanje organizacije. 6....

ZN2 Napredne raziskovalne metode – 2021

1. UVOD a. Kaj je raziskovanje? b. Tipi raziskav c. Etična vprašanja pri raziskovanju d. Ravni dokazov e. Napake pri spoznavanju in argumentaciji 2. OSNOVNI KONCEPTI MERJENJA a. Merske lestvice b. Notranja/zunanja veljavnost c. Ponovljivost d. Napake merjenja e....

ZN2 Komunikacija – izbirni

1. Uvod v komuniciranje a. Opredelitev pojmov in modeli komuniciranja 2. Kontekst in situacije v komunikacijskem procesu a. Medosebno komuniciranje b. Neverbalno komuniciranje c. Interno komuniciranje d. Komuniciranje v timih in skupinah e. Odnosi z javnostmi f....