Ergonomija

Ergonomija se ukvarja z razumevanjem interakcij med ljudmi in drugimi elementi okolja. Aplicira teoretična znanja, podatke in metode v načrtovanje optimizacije človekovega dobrega počutja v okolju. Ergonomsko ustrezno urejeno delovno in življenjsko okolje izkazuje ugodne vplive na zdravje in zadovoljstvo posameznikov in skupin. Področje fizične ergonomije upravlja z anatomskimi, antropometričnimi, fiziološkimi in biomehanskimi lastnostmi posameznika, ki so povezane s telesnim položajem in aktivnostjo med delom. Za ergonomsko učinkovitost ni dovolj, da okolje prilagajamo človeku temveč tudi človeka okolju, predvsem v skrbi za njegovo psiho-fizično vzdražljivost.

prof. dr. Nejc Šarabon

Vodja raziskovalne skupine

 • Raziskave iz področja izvedbe ergonomskih ukrepov v delovnih okoljih z namenom ugotavljanja opaznega in merljivega učinka ukrepov na nekatere kazalce in napovedovalce zdravja (npr. količina dnevne gibalne/športne aktivnosti).
 • Raziskave iz področja priprave ustreznih ergonomskih ukrepov v delovnem okolju in implementacijo le-teh čim širši skupini uporabnikov.
 • Raziskave iz področja razvoja orodij (eksoskeleta) za razbremenitev hrbtenice med dvigovanjem bremen in zadrževanjem prisiljenih položajev. Namen raziskave je zmanjšanje pojavnosti bolečine v križu in uspešnejše reintegracije delavcev z izraženimi težavami.
 • Raziskave iz področja prepoznavanja mehanizmov obremenitev kostno-mišičnega sistema, predvsem med sklanjanjem ter potiskom in dvigom bremen, z namenom zmanjšanja tveganja za zdravje delavca, ki izhaja iz tovrstnih telesnih aktivnosti.
 • Raziskave iz področja razvoja aktivnega sedečega delovne mesta z namenom, povečanja količine gibanja delavca med samim sedenjem.
 • Raziskave iz področja ergonomske optimizacije interakcije posameznika s pripomočki z namenom izboljšanja učinka dela in zmanjšanja kvarnih posledic za zdravje.
 • Raziskave iz področja ergonomsko oblikovanega pohištva z namenom učinkovitejšega in bolj zdravega bivanja v okolju.

vodja laboratorija asist. Žiga Kozinc

osnovna oprema

 • Optična 3D kinematika za spremljanja gibanja v 3D prostoru z veliko stopnjo natančnosti
 • Brezžični sistem za merjenje aktivnosti mišic
 • Pospeškometer ActivePAL, namenjen vrednotenju sedentarnosti in gibalne aktivnosti
 • Celovit sistem za merjenje živčno-mišičnih funkcij trupa
 • Antropometrični set s kaliprom
 • Senzorji za merjenje temperature kože
 • Kamera za termično slikanje
 • Multimeter z nastavki za merjenje svetlobne, zvočne in toplotne obremenitve
 • Merilnik vibracij
 • Dodatni pripomočki: digitalni inklinometer, goniometer ipd.

Naši sodelavci sodelujejo na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja ergonomije.

Star-Vital

UP FVZ je vodilni partner projekta Star-Vital: Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev. V okviru projekta skupaj s partnerskimi organizacijami (Obrtna Zbornica Slovenije, UP Fakulteta za management, Nacionalni Inštitut za Javno zdravje in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin) pripravljajo in izvajajo celostne ukrepe za spodbujanje in zagotavljanje zdravja starejših delavcev. Pomemben vidik te skrbi je prav ergonomsko oblikovanje delavnih mest, ki ga v projektu pokriva prav UP FVZ. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS – 80%, MDDSZ – 20%).

Bilateralni projekt SLO-ZDA

UP FVZ sodeluje v bilateralnih projektih, med katerimi je tudi ergonomsko obarvan projekt v sodelovanju z The Pennsylvania State University. V okviru projekta se načrtuje obisk naših doktorskih študentov na PennState University. Namen projekta je razviti metodologijo za prepoznavanje mišičnih sinergizmov med nalogami sklanjanja ter dvigovanja in potiskanja bremen na treh populacijskih vzorcih: a) zdravi posamezniki, ki poklicno ne opravljajo tovrstnih gibalnih nalog, b) posamezniki, ki v delovnem procesu redno izvajajo tovrstne naloge  in c) posamezniki s prisotno kronično ideopatsko bolečino v ledvenem delu hrbta. Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Študentski projekti (PKP in ŠIPK)

Projekt ŠIPK: PREDEL – Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske. Sodelujoči študenti so prihajali iz vseh treh študijskih programov naše fakultete, vključili pa smo še dve študentki Biopsihologije (UP FAMNIT). V okviru projekta so študentje sestavili in zainteresiranim podjetnikom predstavili zbrane ukrepe za spodbujanje zdravja na delovnem mestu.

 ŠIPK: PROZ-SIPO – PROMOCIJA ZDRAVJA NAMENJENA SLOVENSKIM POLICISTOM ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020

Namen projekta »Promocija zdravja namenjena slovenskim policistom« (PROZ-SIPO) je bil v sodelovanju s Sindikatom policistov Slovenije zasnovati program promocije zdravja za slovenske policiste, saj se z omenjeno problematiko v Sloveniji nihče poglobljeno ne ukvarja kljub že dokazanim tveganjem za zdravje, ki so jim policisti zaradi specifike dela podvrženi. V projekt so bili vključeni študentje aplikativne kineziologije, dietetike, zdravstvene nege, biopsihologije in trajnostnega grajenega okolja.

InnoRennew CoE

Nekaj naših sodelavcev deluje v okviru zavoda InnoRennew CoE, katerega glavni raziskovalni področji sta modifikacija lesa in restorativno okoljsko ter ergonomsko oblikovanje. Pri tem se osredotočajo na razvoj in vplive naravnih materialov in ergonomsko oblikovanega pohištva v grajenem okolju. Eden izmed projektov znotraj zavoda je namenjen zmanjševanju sedentarnosti na delovnem mestu s pomočjo t.i. aktivne pisarne, ki bo z inovativnimi intervencijami omogočila sedečim delavcem več gibanja  med delovnikom.

Druga projektna in raziskovalna sodelovanja

Preko partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja (NIJZ, S2P, UKC) UP FVZ sodeluje še v drugih projektih. Veliko študentov dobi priložnost sodelovanja in pisanja zaključnega dela v okviru večjih in manjših, nacionalnih in mednarodnih projektov. Omeniti velja projekt SPEXOR: Spinal exoskeletal robot for low back pain prevention and vocational reintegration, v katerem sodeluje tesni partner UP FVZ, podjetje S2P, Znanost v Prakso, d.o.o. Študentje imajo priložnosti sodelovati na meritvah v povezavi s projektom. Osrednja nit projekta je razvoj novega ergonomskega pripomočka – eksoskeleta, za razbremenitev hrbtenice med dvigovanjem bremen in zadrževanjem prisiljenih položajev.

 • PODREKAR, Nastja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Effects of cycle and treadmill desks on energy expenditure and cardio-metabolic parameters in sedentary workers: review and meta-analysis. International journal of occupational safety and ergonomics, 2018
 • KASTELIC, Kaja, VOGLAR, Matej, ŠARABON, Nejc. Acute effect of full time office work in real environment on postural actions and lumbar range of motion. Journal of electromyography and kinesiology, 2018
 • KASTELIC, Kaja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Sitting and low back disorders : an overview of the most commonly suggested harmful mechanisms. Collegium antropologicum, 2018
 • FONDA, Borut, ŠARABON, Nejc. Biomechanics and energetics of uphill cycling : a review. Kinesiology : international scientific journal of kinesiology and sport, 2012
 • FONDA, Borut, PANJAN, Andrej, MARKOVIČ, Goran, ŠARABON, Nejc. Adjusted saddle position counteracts the modified muscle activation patterns during uphill cycling. Journal of electromyography and kinesiology, 2011
 • FONDA, Borut, ŠARABON, Nejc. Učinki prilagojenega položaja in naklona sedeža med kolesarjenjem v klanec (pilotske študije) = Effects of adjusting seat position and seat tilt during uphill cycling (pilot studies report). Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2011
 • TRATNIK, Ana, ŠARABON, Nejc. Pregled metod za vrednotenje telesne drže. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, 2011
 • PODREKAR, Nastja. Spodbujanje aktivnega dela in življenjskega sloga v grajenem okolju = Promoting active work and active lifestyle in a built environment. Varčna hiša, 2018
 • ŠARABON, Nejc. Bolečina v spodnjem delu hrbta in vaje kako jo odpraviti. Polet
 • ŠARABON, Nejc. Gibalno v boj s sedentarnostjo. Polet
 • ŠARABON, Nejc. Nujno : telovadba na delovnem mestu!. Polet
 • ŠARABON, Nejc. O hrbtenici, drugače. Polet
 • ŠARABON, Nejc. Sedentarni življenjski slog. Polet
 • KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Pomen ergonomije pri oblikovanju grajenega okolja – ergonomska ureditev pisarne. Lesarski utrip
 • ŠARABON, Nejc, KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja. Preventivno (samo)ukrepanje za zmanjševanje tveganja nastanka bolečine v spodnjem delu hrbta. Plinformator : glasilo skupine Istrabenz plini, 2017
 • ŠARABON, Nejc, KOZINC, Žiga, KASTELIC, Kaja. Preventivno (samo)ukrepanje za zmanjševanje tveganja nastanka bolečine v spodnjem delu hrbta. Plinformator : glasilo skupine Istrabenz plini, 2016
 • KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Predlogi za aktivnejši vsakdan. Polet : magazin Dela in Slovenskih novic
 • KASTELIC, Kaja, VOGLAR, Matej, ŠARABON, Nejc. Vliv sedečega delovnika na funkcije trupa-kontekst starejših zaposlenih = The effect of sedentary work on trunk function-in context of older employees. Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2018
 • KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. (Non) occupational free-living physical activity in crane operators and office workers, Ergonomics 2018
 • PODREKAR, Nastja, KOZINC, Žiga, ŠARABON, Nejc. Ali se čas sedentarnosti na delovnem mestu s starostjo povečuje? = Is workplace sedentary behavior increasing with age?. Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2018
 • ZERBO ŠPORIN, Dorjana. Starejši v delovnem okolju = Older workers in the workplace. Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2017
 • HARANT, Monika, SREENIVASA, Manish, MILLARD, Matthew, ŠARABON, Nejc, MOMBAUR, Katja. Parameter optimization for passive spinal exoskeletons based on experimental data and optimal control. 17th International Conference on Humanoid Robots, 2017
 • ŠARABON, Nejc, BABIĆ, Jan. SPEXOR: Spinalni eksoskelet za preventivo, rehabilitacijo in delovno reintegracijo = SPEXOR. Spine Exoskeleton for prevention, rehabilitation and work reintegration. Zdravje delovno aktivne populacije : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, 2017
 • BABIČ, Jan, MOMBAUR, Katja, LEFEBER, Dirk, DIEËN, Jaap van, GRAIMANN, Bernhard, RUSSOLD, Michael, ŠARABON, Nejc, HOUDIJK, Han. SPEXOR : spinal exoskeletal robot for low back pain prevention and vocational reintegration. Wearable robotics : challenges and trends : proceedings of the 2nd International Symposium on Wearable Robotics, 2016
 • KASTELIC, Kaja, ŠARABON, Nejc. Assessment of spine stability after an eight-hour office work period. Ergonomics, 2016