Razpis za vpis podiplomske študijske programe UP FVZ: 

Razpis za podiplomske študijske programe UP FVZ

Skupni razpis 2021/22 – SLO

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se lahko vpiše, kdor je končal:

 1. študijski program 1. stopnje s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali
 2. dosedanji visokošolski strokovni študijski program (programi, sprejeti pred 11.6.2004) s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali
 3. študijski program, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točke a) ali b) z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v študijski program opravi dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Kandidatu se določijo največ trije predmeti iz nabora predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija. Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke c. prvega odstavka obravnava pristojna komisija UP FVZ. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program. Več o diferencialnih izpiti tu.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju).

Število razpisanih vpisnih mest:

–   za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Aplikativna kineziologija

1. letnik

 – Izola

30

 

–   za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Aplikativna kineziologija

1. letnik

 – Izola

5

 

–   za vzporedni študij:

Aplikativna kineziologija

1. letnik

 – Izola

2

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik  magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,
 • študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Aplikativna kineziologija in
 • so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FVZ.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Aplikativna kineziologija.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode

–   za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1.letnik v študijskem letu 2021/22.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.
 3. Soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ter diplomantom dodiplomskega študija Aplikativna kineziologija (UP FAMNIT) ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave..

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrski študijski program 2. stopnje Aplikativna kineziologija (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga..
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrski študijski program 2. stopnje Aplikativna kineziologija (v primeru, da ima kandidat status študenta) morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu ) (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrski študijski program 2. stopnje Aplikativna kineziologija se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi OB PRIJAVI NA študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 1. letnik

 1. Diplomska listina (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.
 4. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 5. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

Izvirnik listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 2. letnik po merilih za prehode

 1. Diplomska listina (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) – obvezna priloga.
 4. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 5. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

Vlogo za priznavanje skupaj s prijavo na študijski program posreduje na UP Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola).

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP.

Prijavni postopek je objavljen TUKAJ

V primeru, da bodo na podiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 9. septembra 2021 do vključno 14. septembra 2021. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete. 

Dostopnost