Kandidati, ki morajo skladno z razpisnimi pogoji pred vpisom v študijski program opraviti dodatne študijske obveznosti, morajo na Fakulteto za vede o zdravju pravočasno nasloviti pisno vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov (Obrazec: Vloga za opravljanje diferencialnih predmetov). Kandidati naj vlogo na fakulteto posredujejo čim prej, najkasneje do zaključka prijave za vpis.

Vsem kandidatom svetujemo, da vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov oddajo čim prej zaradi zagotavljanja razpisa izpitnih rokov.

Kandidati na naslov Fakulteta za vede o zdravju Polje 42, 6310 Izola posredujejo:

 • vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov za vpis na študijske programe 2. stopnje z obveznimi prilogami:
  • overjena kopija diplome (če ste že zaključili 1. stopnjo študija);
  • predmetnik študijskega programa;
  • potrdilo o opravljenih izpitih (original ali overjena kopija);
  • potrdilo o morebitnih izkušnjah iz področja na katerega se nameravate vpisati;
  • sklep o priznavanju tujega izobraževanja (za tiste, ki so zaključili izobraževanje v tujini).

Vaša vloga bo obravnavana na Komisiji za študijske zadeve, zatem vam bo izdana odločba o diferencialnih izpitih. Kandidatu bo komisija določila največ tri predmete iz nabora predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija (Anatomija, Fiziologija, Osnove kondicijske priprave). Na podlagi izdane odločbe se boste lahko prijavili na razpisane izpitne roke preko VIS-a (navodila prejmete poleg odločbe).  Vsebina diferencialnih predmetov je objavljena tukaj.

Kandidati lahko manjkajoče obveznosti, ki so pogoj za vpis na drugi študijski program, opravljajo tudi v času študija na 1. stopnji. Zaključena izobrazba prve stopnje ni pogoj za opravljanje diferencialnih izpitov.

Vloga za opravljanje diferencialnih izpitov in opravljanje diferencialnega izpita se zaračuna po veljavnem Ceniku storitev za tekoče študijsko leto.

 

Kandidati se skladno z odločbo, 6 dni pred razpisanim izpitnim rokom preko VIS sistema prijavijo na izpitni rok. Po prijavi na izpit bo kandidat na elektronski naslov prejel račun za plačilo diferencialnega izpita.

 

Za vse ostale informacije se lahko obrnete na referat fakultete:

 • št.: 05-6626-461
 • elektronski naslov: referat@fvz.upr.si
Dostopnost