Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2019/2020

Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2019/2020 se izvedejo 18. novembra 2019. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
 2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2019/2020 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri, skladno s 3. člnemom Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem.

Več si preberite v

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 8. 11. 2019) in se izteče v torek, 12. 11. 2019, ob 15:00 uri.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec oddajo osebno v referatu UP FVZ vsak delovni dan ali preko pošte (naslov spodaj). Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka

  »Volitve ŠS UP FVZ 2019/2020 – ne odpiraj!, študijski program v katerega je študent vpisan (Zdravstvena nega/Dietetika/Aplikativna kineziologija/Fizioterapija)«.

Naslov:

 

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

 

Kandidatura mora vsebovati (uprabite obrazec št. 1 naveden zgoraj):

 

 • Ime in priimek kandidata,
 • Kontakt (e- mail in telefonsko številko),
 • Originalno potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
 • Datum in lastnoročni podpis kandidata.

Volilna komisija 12. 11. 2019 pregleda in potrdi vložene kandidature. Nepopolne in nepravočasno oddane kandidature volilna komisija zavrže. Zoper sklep volilne komisije, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 3 dni dovoljena pritožba.

 

Člani volilne komisije:

 

 • Matevž Bone, predsednik,
 • Timeja Špacapan,
 • Anika Božič.

 

Za izvedbo volitev se določita volišči:

 1.  na sedežu UP Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, v ovalni sejni sobi v pritličju.

 

Odprtje volišča: 18. 11. 2019 od  9.00 do 17.00 ure

Volitve na sedežu izvede volilni odbor v sestavi:

 • Hari Hlede, predsednica,
 • Tina Vranjek,
 • Pamela Jelušić.

 

2. v akreditirani dislocirani enoti UP Fakultete za vede o zdravju v Novi Gorici, na naslovu Delpinova 18 B, Nova Gorica, EDA Center, v referatu za študente.

 

Odprtje volišča: 18. 11. 2019 od  9.00 do 17.00 ure.

Volitve na sedežu izvede volilni odbor v sestavi:

 • Nastja Podrekar, predsednica,
 • Denisa Manojlović,
 • Jure Žitnik.

Odprtje volišča: 18. 11. 2019 od  9.00 do 17.00 ure.