Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2017/2018

Na podlagi Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem (sprejet dne 29. 3. 2013), dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2017/2018 se izvedejo 21. novembra 2017. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2017/2018 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2017/2018

Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2017/2018

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 9. 11. 2017) in se izteče v petek: 17. 11. 2017 ob 15:00 uri.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo do petka, 17. novembra 2017, do 15:00 ure, osebno v referatu UP FVZ, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro ali preko pošte (naslov spodaj).

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka:

“Volitve ŠS UP FVZ 2017/2018”

Naslov:

Fakulteta za vede o zdravju

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

Poročilo Volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2017/2018