Razpis rednih volitev dekana UP FVZ

Razpis volitev

Senat UP FVZ je na svoji 5. redni seji, 25. 3. 2024, sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FVZ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil. Prav tako je s sklepom določena volilna komisija za izvedbo volitev in sprejeti obrazci za vložitev kandidature ter podajo soglasja h kandidaturi in prijavo opazovalca na volitvah.

Senat UP FVZ poziva katedre UP FVZ in Študentski svet UP FVZ, da v roku 30 dni po prejemu tega sklepa (od 25. 3. 2024 do 24. 4. 2024 do 14.00 ure), predlagajo kandidate za dekana.

Pravne podlage

 • Pravilnik o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem (PRAVILNIK)
 • Sklep o pričetku postopka za izvolitev dekana UP FVZ (SKLEP)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FVZ (ROKOVNIK)
 • Predlog za kandidata za dekana UP FVZ (OBRAZEC 1)
 • Soglasje h kandidaturi za dekana UP FVZ (OBRAZEC 2)
 • Prijava opazovalca volitev dekana UP FVZ (OBRAZEC 3)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dekana

Za dekana UP FVZ je lahko izvoljen visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor), ki ima na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in na UP FVZ vsaj za polovični delovni čas.

Volilni upravičenci

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem (št. 002-25/23), dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas, in pretežno opravljajo delo na UP FVZ,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici.

Kandidature – upravičeni predlagatelji in predlog kandidature

Predloge kandidatur lahko podajo katedre UP FVZ in Študentski svet UP FVZ.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • Predlog za kandidata za dekana UP FVZ (obrazec 1),
 • Soglasje h kandidaturi za dekana UP FVZ (obrazec 2),
 • Program dela predlaganega kandidata.

Kandidaturo, soglasje h kandidaturi in progam dela kandidata se v roku, določenem z rokovnikom, posreduje volilni komisiji v zaprti ovojnici spripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, tj. najkasneje do 24. 4. 2024 do 14. ure na spodaj zapisni naslov.

Naslov za pošiljanje kandidature:

UP FVZ

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev dekana UP FVZ

Polje 42

6310 Izola

S pripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«

 

Za pravočasno prispelo kandidaturo se šteje kandidatura, ki je v vložišče fakultete prispela do roka določenega z rokovnikom.

 

Dostopnost