Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. OSNOVE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI
Razvoj kakovosti v zdravstvenem varstvu, sistem za presojo kakovosti v zdravstvu, zakonske podlage na področju kakovosti in varnosti v Slovenskem zdravstvenem varstvu, Strukture in organizacije, ki pokrivajo sistem kakovosti in varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi, Načini ocenjevanja kakovosti, principi izboljševanja, načini uvajanja sprememb v zdravstvu, standardizacija sistema kakovosti, vloga izobraževanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu, evalviranje in merjenje lastnega dela, rezultatov, transparentnosti dela in procesov, vloga pacienta in svojcev pri zagotavljanju kakovosti in varnosti
2. VARNOST PACIENTA
Zdravstvena napaka, opozorilni nevarni dogodki, varnostni zapleti, resna zdravstvena škoda, sistem poročanja o opozorilnih nevarnih dogodkih, Varnostne vizite, Pogovori o varnosti, varovanje pacientovih podatkov, varna uporaba zdravil, varnost zaposlenih v zdravstveni negi in v zdravstvenem varstvu, poročanje in notranja presoja, in zadovoljstvo pacientov z zdravstvenimi storitvami, načini reševanja vrzeli.
3. KAKOVOST V ZDRAVSTVU IN ZDRAVSTVENI NEGI
Sistem uvajanja izboljšav kakovosti v zdravstvu (na vseh nivojih),
Certifikat ISO9001:2000 prirejen za zdravstvo,
Slovenski in evropski standard SIST-TS CEN/TS 15224:2006,
Standard NIAHO za bolnišnično okolje,
Standard HPH z učinkovito in spremljanje vzgoje za zdravje v bolnišnicah,
Klinične poti, kazalniki kakovosti, kultura varnosti, organizacijska kultura, kultura vodenja,
Zunanja presoja