Praktično usposabljanje v delovnem okolju I - 6 tednov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Vsebinsko področje: PREDELAVA ŽIVIL IN KAKOVOST ŽIVIL V INDUSTRIJI
• Seznanitev z veljavno zakonodajo s področja živil, interpretacija rezultatov opravljenih preskusov v posameznih vrstah živil glede na veljavne predpise s področja kakovosti in zdravstvene ustreznosti živil.
• Prikaz pravilnih postopkov jemanja (in transporta) vzorcev živil, brisov in vod.
• Dolčanje hranilne in energijske vrednosti živil, dejansko preverjanje glede na deklarirane vrednosti živil (praktične vaje določanja maščob, dušika, vode in pepela v živilih).
• Pregled najpogostejših aditivov in kontaminatov v živilih (seznanitev z metodami, instrumentalnimi tehnikami (SPM, GC, GC-MS, AAS, FTIR) in praktično izvedbo.
• Pitna voda : pregled in predstavitev veljavne zakonodaje, nadzor nad vodnimi viri, metode-pregled, praktična izvedba).
• Akreditacija laboratorijev, sistem vodenja kakovosti, kredibilnost izvedenih preskusov.
• Seznanitev z osnovnimi proizvodnimi procesi v živilski industriji, tako v predlovalni industriji živil živalskega kot rastlinskega izvora.
• Seznanitev z osnovni koncepti zagotavljnaja sledljivosti (notranja kontrola) in zagotavljanja varnosti živil, dobre higienske in proizvodne prakse.
• Praktično usposabljanje tako z delom tako v proizvodnji kot v kontrolnih laboratorijih (razvijanje strokovne usposobljenosti).

Spoznavanje dela :
• v proizvodnji za predelavo živil rastlinskega izvora,
• v proizvodnji za predelavo živil živalskega izvora,
• v laboratorijih za nadzor kakovosti živil.

Vsebinsko področje: PREHRANSKI OBRATI ZA RAZLIČNE CILJNE SKUPINE UPORABNIKOV:
• Prilagajanje jedilnikov in menijev različnim skupinam potrošnikov glede na normative, standarde, različne prehranske navade (alternativne oblike prehranjevanja).
• Seznanitev z načinom organizacije ustanove (zavoda), ekonomike poslovanja in načini financiranja, planiranjem dela in kalkulacijo stroškov.
• Razumevanje osnovnih konceptov ustrezne izbire živil in tehnoloških postopkov za pripravo uravnoteženih, zdravih menijev za različne ciljne skupine porabnikov, glede na starost, zdravstveno stanje ali prehranske navade
• Razumevanje konceptov zagotavljanja varnosti živil, dobre higienske in proizvodne prakse
• Razvijanje strokovne usposobljenosti

Spoznavanje dela v obratih za pripravo hrane za različno ciljno populacijo:
• v obratih, kjer pripravljajo jedi za otroke in odraščajočo mladino: vrtci,
• šole, dijaški domovi
• v obratih, kjer pripravljajo jedi za odraslo populacijo (delovne organizacije
• prehrana za zaposlene; hoteli, zdravilišča ipd.
• v obratih, kjer pripravljajo jedi prilagojene starejšim in bolnim

Vsebinsko področje: VLADNE IN NEVLADNE ORGANIZACIJE:
Praktično usposabljanje obsega 90 ur, od tega študent 60 ur opravi v obliki strokovne prakse neposredno v delovnem okolju:
Vladne službe:
• Ministrstvo za zdravje idr.

Nevladne organizacije:
• Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
• Društvo za srce in ožilje
• Zveza slovenskih društev za boj proti raku
• Rdeči križ Slovenije idr.