Biologija celice

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošno o celici in načini preučevanja celice
nastanek in evolucija celic
svetlobni in elektronski mikroskop.
prokarionska in evkariontska celica
modelni organizmi
Zgradba in funkcija celičnih organelov
jedro; kromosomi, geni, DNA, transkripcija
podvajanje, popravljanje in rekombinacija DNA
ribosomi in translacija
celična membrana
membranski transport
endomembranski sistemi: endoplazmatski retikulum, Golgijev aparat,
vakuole
kroženje membran; endocitoza; eksocitoza
intracelularna prebava; lizosomi
organeli energijskih transformacij: mitohondriji in kloroplasti
citosol
citoskelet: mikrotubuli, aktinski filamenti, intermediarni filamenti
Celična komunikacija
receptorji, signalne molekule
Celični cikel: interfaza in M faza, regulacija celičnega cikla
Celična delitev: mitoza in citokineza
Celična smrt: programirana celična smrt in nekroza
Mejoza in spolno razmnoževanje
Klasična in molekularna genetika: Osnove dedovanja
Vloga celic pri boleznih in presnovnih motnjah