Snovanje na znanstvenih dokazih utemeljene preventive poškodb v športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Metode in pristopi pri raziskovanju učinkov preventivnih intervencij:
• Pomen tipa študije in povezanost s kakovostjo dokazov
• Vloga randomiziranih kontroliranih študij, prospektivnih študij in retrospektivnih študij
• Študije dejavnikov tveganja za poškodbe
• Študije učinkov intervencij na dejavnike tveganja
• Študije učinkov intervencij na pojavnost poškodb
• Metodika izvedbe intervencij (kontrolna skupina, beleženje opravljenih vadbenih količin, časovni intervali testiranj, obdobja prospektivnega spremljanja)

Zbiranje obstoječih dokazov o učinkih preventivnih intervencijah:
• Sistematičen pregled literature za izbran šport ali poškodbo ter kritična presoja
• Določanje kakovosti študije, izločanje neprimernih študij
• Vloga meta-analize
• Snovanje vadbenih programov na podlagi zbranih dokazov iz študij

Epidemiologija športnih poškodb
• Pogostost poškodb spodnjega uda, zgornjega uda ter trupa/hrbta v različnih športu
• Pogostost posameznih poškodb
• Pregled epidemioloških spremenljivk in primeri epidemioloških študij ter pomen izsledkov teh za nadaljnje raziskovanje in preventivno delovanje

Na znanstvenih dokazih temelječa gibalna terapija za preventivo v športu
• Na dokazih utemeljena vadbena sredstva za razvoj jakosti/moči, gibljivosti/mobilnosti in ravnotežja/stabilnosti
• Raziskovanje kinematičnih/kinetičnih značilnosti posameznih vadbenih sredstev
• Iskanje z biomehanskega in živčno-mišičnega vidika najprimernejših vadbenih sredstev za odpravljanje notranjih dejavnikov tveganja
• Raziskovanje akutnih in subakutnih fizioloških in biomehanskih učinkov posameznih vadbenih sredstev za razvoj jakosti/moči, gibljivosti/mobilnosti in ravnotežja/stabilnosti
• Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – analitično-lokalni pristop na podlagi znanstvenih dokazov
• Integracija in ciklizacija vadbenih vsebin – sintetičen/globalen pristop na podlagi znanstvenih dokazov
• Na znanstvenih dokazih utemeljeno snovanje srednjeročnih in dolgoročnih programov vadbe za odpravljanje notranjih dejavnikov tveganja in pojavnosti poškodb