Komunikacija v znanosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Strukturiranje znanstvenega besedila
• Specifike raziskovalnega članka, sistematičnih pregledov, meta-analize
• Predstavitev uveljavljene ali nove metodologije
• Poročanje rezultatov in diskusija
• Ustrezna uporaba strokovne terminologije ter uveljavljanje slovenskega izražanja v stroki
Z argumenti podprto in prepričljivo pisanje
• Sporočilna tehnika pisanja
• Umestitev raziskave v širše področje
• Izluščenje glavnega sporočila, rdeča nit
• Kritično branje znanstvenih besedil
• Postopek recenzije
Poročanje znanstvenih rezultatov
• Posredovanje spoznanj strokovni, znanstveni skupnosti
• Posredovanje znanj mlajših kolegom
• Posredovanje spoznanj laični javnosti (poljudno besedilo)
• Posredovanje znanj/idej gospodarskim partnerjem
Pisanje raziskovalnih načrtov, projektne prijave
• Nacionalni in evropski razpisi
• Priprava projektne dokumentacije
• Vzpostavitev partnerstev, konzorcijev
• Vodenje projektov
Ustno predstavljanje znanstvenih rezultatov
• Daljše, krajše predavanje
• Predstavitev posterja
• Razvijanje retoričnih sposobnosti, soočanje s tremo, pomen prozodike, proksemike, kinezike, semantike in sintakse
Vloga grafike in vizualizacije
• Priprava pisnega in grafičnega povzetka
• Priprava prosojnic
• Priprava posterjev
Komuniciranje v poslovnem okolju
• Oblike in kanali komuniciranja v poslovnem okolju
• Spretnosti in veščine v pisnem poslovnem komuniciranju
• Spretnosti in veščine v govornem poslovnem komuniciranju
• Poslovne predstavitve
• Reševanje konfliktov
• Neverbalno komuniciranje
• Marketinško komuniciranje
Poslovni bonton
• Pomen prvega vtisa, zunanji izgled, vedenje, splošna kultura
Management medkulturnih razlik
• Komuniciranje v medkulturnem okolju
• Ovire in premagovanje ovir (jezik, vrednote, stereotipi…)
Pravo intelektualne lastnine
• Avtorsko pravo
• Pravice intelektualne lastnine v delovnem okolju, pri raziskovalnih in razvojnih projektih
• Plagiatorstvo