Strokovna angleščina v dietetiki

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Spretnosti
1.1. Govorno sporočanje in komunikacija
– ozaveščanje razlik med splošno in strokovno angleščino;
– osnovne konverzacijske strategije (jezik takta in diplomacije),
– razprave in debate na teme strokovnega področja (dietetike);
– uspešno javno nastopanje: učinkovite predstavitve na mednarodnih strokovnih in znanstvenih simpozijih;
– interpretacija grafov in tabel;

1.2. Bralno razumevanje
– obravnava zahtevnejših avtentičnih besedil s področja dietetike z vajami in strategijami bralnega razumevanja;
– usvajanje in širjenje terminologije s področja dietetike; kolokacije, prevajanje;
– jezikovna in strukturna analiza strokovnih in znanstvenih besedil, vaje za utrjevanje jezikovnih in funkcionalnih struktur;

1.3. Slušno razumevanje
– razvijanje slušnega razumevanja ob poslušanju avtentičnih posnetkov, zapisovanje, povzemanje;

1.4. Pisno sporočanje
– pisanje strokovnih in znanstvenih besedil (esej, poročilo, izvleček), navajanje virov, povzemanje, parafraziranje;
– pisanje uradnih besedil: prošnje, življenjepis, e-mail;

2. Slovnične strukture
– English tense system, active and passive voice
– conditional sentences
– reported speech
– articles
– gerund and infinitive
– modal verbs

3. Besedišče
– terminologija področja dietetike in prehranskega svetovanja (collocations, derivation)
– besedišče povezano s tvorjenjem ustnih in pisnih besedil (hedging, linking, discourse markers)