doc. dr. Melita Peršolja – doktorska tema

Ime in priimek: izr. prof. dr. Melita Peršolja
ARRS šifra:
29222
e-naslov:
melita.persolja@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Zdravstvene ustanove v Sloveniji

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3 Medicina
Področje: Javno zdravstvo – varstvo pri delu / Upravne in organizacijske vede
Podpodročje: Management

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

Več kompetenc (znanja in veščin) na področju kakovosti delovnega življenja zaposlenih v zdravstveni negi ter nezaželenih posledic za zdravstveno ustanovo in širšo družbo (kot npr. izgorelost, prezentizem, absentizem, fluktuacija in drugi neposredni ter posredni stroški) ima pomembne posledice na zdravju in varnosti ter kakovosti delovnega življenja. V slovenskih zdravstvenih ustanovah na vseh treh nivojih organiziranosti (primarnem, sekundarnem in
terciarnem) je zato potrebno spodbujati raziskave o razumevanju dejavnikov v zdravstveni dejavnosti, ki vplivajo na kakovost delovnega življenja pri zaposlenih v zdravstveni negi.
Temeljni namen naše raziskave bo opredeliti ključne določljivke in njihov vpliv na kakovost delovnega življenja zaposlenih v zdravstveni negi. Cilji raziskave so:
• teoretično, na podlagi sistematičnega pregleda bibliografskih enot tuje in domače strokovne literature proučiti dejavnike, ki vplivajo na kakovost delovnega življenja v javnih zdravstvenih zavodih;
• s pomočjo intervjujev z vodilnimi medicinskimi sestrami opraviti kvalitativno raziskavo o značilnostih in dejavnikih kakovosti delovnega življenja zaposlenih v zdravstveni negi v javnih zdravstvenih zavodih;
• z anketiranjem zaposlenih v zdravstveni negi v javnih zdravstvenih zavodih opraviti kvantitativno raziskavo o kakovosti delovnega življenja. S kombiniranim pristopom kvalitativne in kvantitativne znanstvenoraziskovalne metode bomo v raziskavi zajeli široko področje zdravstvene nege, obenem pa bomo vpogled v obravnavano tematiko poglobili in omogočili prenos ugotovitev v prakso.