Razpis rednih volitev dekana UP FVZ

Senat UP FVZ je na svoji 3. redni seji dne 16. decembra 2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FVZ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Prav tako je s sklepom določena volilna komisija za izvedbo volitev.

Pravne podlage

 • Pravilnik o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem (PRAVILNIK)
 • Sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FVZ (SKLEP)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predčasne volitve dekana UP FVZ (ROKOVNIK)
 • Predlog za kandidata za dekana UP FVZ (OBRAZEC 1)
 • Soglasje h kandidaturi (OBRAZEC 2)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dekana

Za dekana UP FVZ je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki ima na Univerzi
na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vsaj za
polovični delovni čas na UP FVZ.

Volilni upravičenci

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o
volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let
izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • drugi delavci.

Volilno pravico imajo delavci iz prve in tretje alineje prejšnjega
odstavka, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

Kandidature – upravičeni
predlagatelji in predlog kandidature

Predloge kandidatur lahko podajo katedre UP FVZ in Študentski svet UP FVZ.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • Predlog za kandidata za dekana UP FVZ (obrazec 1),
 • Soglasje h kandidaturi (obrazec 2),
 • Program dela predlaganega kandidata.

Predlagatelj pošlje kandidaturo volilni komisiji, in sicer v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, najkasneje do
16. januarja 2020 do 12. ure.

Naslov za pošiljanje kandidature:

UP FVZ

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FVZ

Polje 42

6310 Izola

S pripisom: »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«

Pomembnejši roki

 • Razpis volitev (dan, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila): ponedeljek, 16. 12. 2019.
 • Rok za vložitev za vložitev kandidatur za dekana: 16. 1. 2020, do 12. ure.
 • Javna predstavitev kandidatov: od 27. 1. 2020 do 7. 2. 2020.
 • PREDČASNO GLASOVANJE: 6. 3. 2020, od 9. do 16. ure.
 • IZVEDBA VOLITEV (DAN GLASOVANJA): 11. 3. 2020, od 9. do 16. ure.
 • Volilna komisija v roku 24 ur po opravljenih volitvah pošlje Senatu UP FVZ poročilo o volitvah.
 • Ugotovitev in objava volilnih rezultatov ter morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog): do 16. 3. 2020.

Volišča – izvedba volitev

Volitve se izvedejo na

– sedežu UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola in

– dislocirani enoti UP FVZ v Novi Gorici Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica

Glasovanje na volišču poteka od 9. ure do 16. ure.

Lista kandidatov

Volilna komisija je na 1. redni seji, dne 17. 1. 2020, sprejela naslednjo LISTO KANDIDATOV za dekana UP FVZ.

Za dekana je predlagan en kandidat, in sicer prof. dr. Nejc Šarabon. Predlagatelj je Katedra za kineziologijo in fizioterapijo UP FVZ.

PROGRAM DELA kandidata za dekana

PROGRAM DELA IN VODENJA UP FVZ V OBDOBJU 2020 -2024

Javna predstavitev programa kandidata za dekana

Javna predstavitev programa dela kandidata za dekana bo v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 15. uri v Predavalnici 2.

Rezultati volitev

Volilna komisija je zaključila svoje delo in v svojem zaključnem poročilu ugotavlja, da je bila volilna udeležba po posameznih skupinah volivcev različna, in sicer:

 • med visokošolskimi učitelji in raziskovalci se je volitev udeležilo 35 volilnih upravičencev od skupaj 42 volilnih upravičencev,
 • med študenti se je volitev udeležilo 12 volilnih upravičencev od skupaj 1072 volilnih upravičencev,
 • med drugimi zaposlenimi se je volitev udeležilo 18 volilnih upravičencev od skupaj 22 volilnih upravičencev.

Skupaj se je volitev udeležilo 65 volilnih upravičencev.

Svoj glas je za prof. dr. Nejca Šarabona oddalo 60 volilnih upravičencev, kar predstavlja 60,83 od skupaj 100 točk. Prof. dr. Nejc Šarabon je bil edini kandidat na volitvah in je pridobil več kot 50% veljavnih točk ter tako zmagal na volitvah za dekana UP FVZ.

Ugotovitveni sklep o rezultatih volitev bo sprejel Senat UP FVZ na izredni seji dne 16. 3. 2020 ter hkrati predlagal rektorici imenovanje prof. dr. Nejca Šarabona za dekana UP FVZ za naslednje mandatno obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 09. 2024.