Trajanje študija    

Študij traja tri leta.  RAZPIS 2017/18

 

Vpisni pogoji

V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 

splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.

 

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda Dispanzer za medicino dela, prometa in športa (obrazec DZS 8,204).

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljanje RS in držav članic EU:

Zdravstvena nega (VS)

Redni

Izredni

 – Izola

60

45

 – Nova Gorica

45

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

Zdravstvena nega (VS)

Redni

Izredni

 – Izola

6

4

 – Nova Gorica

4

 

Vpisna mesta  (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

Zdravstvena nega (VS)

Redni

Izredni

 – Izola

3

2

 – Nova Gorica

2 – 

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Dostopnost