Razpis za vpis podiplomske študijske programe UP FVZ: 

Razpis za podiplomske študijske programe UP FVZ

Skupni razpis 2021/22 – SLO

Pogoji za vpis v 1. letnik:

 • študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS;
 • drugi študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali visokošolski strokovni študijski programi (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) s področja zdravstvene nege in oskrbe (723) ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. Ti kandidati morajo pred vpisom v 1. letnik opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za vpis v študijski program Zdravstvena nega. Diferencialne izpite v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, določi Komisija za študijske zadeve Fakultete za vede o zdravju, na podlagi individualne prošnje kandidata.

Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upošteva naslednji kriterij:

 • povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi: 40%, povprečna ocena študija: 60%.

Število razpisanih vpisnih mest:

– za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Zdravstvena nega

1. letnik

Izola

30

 

– za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Zdravstvena nega

1. letnik

Izola 3

 

– za vzporedni študij:

Zdravstvena nega

1. letnik

Izola 2

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

VPIS V 2. LETNIK

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom in v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja.

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
 2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega;
 3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v vseh državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil, in ki se mu lahko priznajo

Pri prehodu se lahko priznavajo:

 1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
 2. neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Študent se lahko vključi v 2. letnik študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. letnik.

Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih obveznosti in pridobljenih znanj na podlagi vloge kandidata odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Prehodi so skladno s pogoji določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi programi  ter drugimi predpisi mogoči:

 1. med študijskimi programi iste stopnje.

Prehod je mogoč iz študijskih programov 2. stopnje s področja zdravstvene nege, ki so    akreditirani v Sloveniji ali iz področja zdravstvene nege, ki se izvajajo  v državah Evropske unije.

 1. iz univerzitetnega študijskega programa Zdravstvena vzgoja (študijski program sprejet pred 11.6.2004),
 2. Iz študijskega programa za pridobitev specializacije s področja zdravstvene nege (študijski program sprejet pred 11.6.2004).

V kolikor kandidati niso predhodno zaključili visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnje, morajo pred vpisom v 2. letnik opraviti diferencialne izpite do 60 kreditnih točk po ECTS, iz študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.

O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ.

Kandidati te obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji, ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Tem kandidatom svetujemo, da prijavo za vpis oddajo čim prej.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.

Število razpisanih vpisnih mest:

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode 

 

– za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Zdravstvena nega

2. letnik redni Število vpisnih mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik v štud. l. 2021/22.

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih  (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih  (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.
 3. Soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega (v primeru, da je kandidat diplomant) morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih  (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Za vpis v 2. letnik po merilih za prehode v magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega (v primeru, da ima kandidat status študenta) morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih  (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrska študijska programa 2. stopnje UP FVZ se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi OB PRIJAVI NA študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 1. letnik

 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.
 4. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 5. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

Izvirnik listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 2. letnik po merilih za prehode

 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) – obvezna priloga.
 4. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 5. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

Vlogo za priznavanje skupaj s prijavo na študijski program posreduje na UP Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola).

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP.

Prijavni postopek je objavljen TUKAJ

V primeru, da bodo na podiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 9. septembra 2021 do vključno 14. septembra 2021. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete. 

Dostopnost