Vpis – Fizioterapija (UN)

Trajanje študija

Študij traja tri leta.

 

Vpisni pogoji

V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je:

  1. uspešno opravil splošno maturo; ali
  2. uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: biologija ali fizika. V kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; ali
  3. pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru dvoma odloča pristojna komisija.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:

a) kandidati, ki so opravili splošno maturo, bodo izbrani glede na:

– splošni uspeh pri maturi                                                   70%

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                         30%

 

b) kandidati, ki so opravili poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta, bodo izbrani glede na:

– splošni uspeh pri poklicni maturi                                      40%

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                         30%

– uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu                   30%

 

c) kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo izbrani glede na:

– splošni uspeh pri zaključnem izpitu                                  70%

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                         30%

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljane RS in držav članic EU:

Redni

Izredni

Fizioterapija (UN)

30

30

*izredni študij se bo izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

Redni

Izredni

Fizioterapija (UN)

5

5

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

Redni

Izredni

Fizioterapija (UN)

2

2

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.