Vpis – Dietetika (MAG)

Razpis za vpis podiplomske študijske programe UP FVZ: 

Razpis za podiplomske študijske programe UP FVZ

Skupni razpis 2021/22 – SLO

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 1. visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS
 2. ali naslednje študijske programe:
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področij ved o živi naravi ter drugih področij, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstva,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) katerega kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv študijski program v tujini.

Kandidati iz študijskih programov navedenih pod točko 2 morajo pred vpisom v študijski program opraviti diferencialna izpita iz dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje – Dietetika, in sicer Klinična prehrana I v obsegu 6 ECTS in Klinična prehrana II v obsegu 6 ECTS.

Kandidat lahko opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.

Kandidat mora za opravljanje diferencialnih izpitov pravočasno oddati Vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov, ki je objavljena na spletni strani fakultete.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%;

Število razpisanih vpisnih mest:

–   za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Dietetika

1. letnik

Izola 30

 

–   za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Dietetika

1. letnik

Izola 3

 

–   za vzporedni študij:

Dietetika

1. letnik

Izola 2

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. Diplomsko listino (sken ali fotografijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih  (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome) ali  priloge k diplomi (sken ali fotografija originalnih dokumentov) – obvezna priloga.
 3. Soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati nobene elektronske dokumentacije. Zadošča samo oddaja prijave.

Zaradi stanja v povezavi s COVID-19 kandidati/ke ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana dokazila se priložijo elektronsko preko portala eVŠ.

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi OB PRIJAVI NA študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 1. letnik

 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.
 4. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 5. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

Izvirnik listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Vlogo za priznavanje skupaj s prijavo na študijski program posreduje na UP Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola).

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP.

Prijavni postopek je objavljen TUKAJ

V primeru, da bodo na podiplomskem študijskem programu Aplikativna kineziologija ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 9. septembra 2021 do vključno 14. septembra 2021. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete.