Vpis – Aplikativna kineziologija (UN)

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA (UN) – VPIS

Trajanje študija

Študij traja tri leta.

Vpisni pogoji za študijsko leto 2023/2024:

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:
– po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 05; ali
– po klasifikaciji FORD uvršča v področje 1 ali 3 ali 5; ali
– po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 1 ali 3 ali 5; ali
– po klasifikaciji CERIF uvršča v področje P ali B ali S;
in je, poleg izpolnjenega pogoja iz ene od zgornjih alinej, opravil tudi izpit iz enega od predmetov splošne mature: biologija, fizika, kemija, psihologija, informatika, računalništvo ali sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Klasifikacije študijskih programov UP in SREDNJIH ŠOL

PREVAJALNIK SREDNJEŠOLSKIH IN UNIVERZITETNIH PROGRAMOV

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

   • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
   • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
   • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti. Navodila in točen termin za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Več o sami izvedbi testov za leto 2021 si lahko pogledate na naslednji povezavi.

V prvem prijavnem roku bodo preizkusi predvidoma potekali 29. junija in 30. junija 2023. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti v drugem prijavnem roku predvidoma 7. septembra 2023.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti velja samo za tekoče študijsko leto.

Vsi kandidati, prijavljeni v prvem roku, morajo do 1. junija 2023 predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2023 in poslano s priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola.

Kandidati, prijavljeni v drugem roku, predložijo zdravniško potrdilo do 4. septembra 2023.

Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov.

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljane RS in držav članic EU:

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN)

– Izola

45

30

 

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

Aplikativna kineziologija (UN)

            Redni

Izredni

 – Izola 

               5

3

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

Aplikativna kineziologija (UN)

Redni

Izredni

 – Izola

2

2

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Dostopnost