Vpis – Aplikativna kineziologija (UN)

Trajanje študija

Študij traja tri leta.

 

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo
  2. kdor je uspešno opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je posameznik že opravil pri poklicni maturi ali
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu                                                70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                                             30 % točk,

 

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

–  splošni uspeh pri poklicni maturi                                                                                                 40 % točk,

–  splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                                                    30 % točk,

–  uspeh pri maturitetnem predmetu                                                                                               30 % točk.

 

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih sposobnosti. Navodila in točen termin za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v prijavi, nekaj dni pred preizkusom. V prvem prijavnem roku bodo preizkusi predvidoma potekali 1. in 2. julija 2020. Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti v drugem prijavnem roku predvidoma 9. septembra 2020.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti velja samo za tekoče leto.

Vsi kandidati, prijavljeni v prvem roku, morajo do 1. junija 2020 predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.204). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2020 in poslano s priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola.

Kandidati, prijavljeni v drugem roku, predložijo zdravniško potrdilo do 5. septembra 2020.

Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov.

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljane RS in držav članic EU:

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN)

45

30*

*izredni študij se bo izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN)

5

3

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN)

3

2

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.