VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE ZA IZVEDBO VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET V ŠTUD. LETU 2020/2021 Z DNE 20. 3. 2021

Na podlagi Poziva rektorice UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 1142-14/2021, 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju ter skladno s Pravilnikom o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem, prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ

PONOVNO  RAZPISUJEM

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

1.

Volitve v Študentski svet UP FVZ se izvedejo 31. 3. 2021 med 9.00 in 17.00 uro. 

Kraj in način izvedbe volitev: fizično na fakulteti ali online.

Opomba: Končna odločitev glede načina izvedbe volitev bo znana 15. 3. 2021, o čemer bodo študenti obveščeni prek e-pošte in z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta Univerze na Primorskem ter spletni strani UP FVZ.

Izpis sklepa 1. izredne seje ŠS UP (12. 3. 2021) – Odločitev o načinu izvedbe volitev v ŠS članic UP 2020/2021

OBRAZEC ZA KANDIDATURO

PONOVNI RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

2.

 Volitve izvede volilni odbor v naslednji sestavi:

  Člani volilnega odbora Nadomestni člani volilnega odbora
1. Jure Žitnik, predsednik Jan Marušič
2. Jernej Pleša, član Sonja Fajhtinger
3. Laura Zorn, članica Klemen Čretnik

 

3.

 Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FVZ v kategorijo, v katero je vpisan. Med vsemi kandidati v posamezni kategoriji lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za kategorijo.

V ŠS UP FVZ so izvoljeni tisti študenti, ki so prejeli največ glasov v svoji kategoriji, ob upoštevanju določb za sestavo ŠS članice Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 4.

Študentski svet UP FVZ je sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopani vsi študijski programi UP FVZ:

Zap. št. KATEGORIJA Število predstavnikov
1.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 1. stopnja

Zdravstvena nega, 1. stopnja

Dietetika, 1. stopnja
Aplikativna kineziologija, 1. stopnja

Fizioterapija, 1. stopnja

 

8
2.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

 

1
3. Skupaj 9

 5.

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče 19. 03. 2021, ob 20. uri.

Rok za potrditev in objavo kandidatur je torek, 23. 3. 2021.

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, elektronski naslov in telefonsko številko,
  • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FVZ v primeru izvolitve,
  • potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
  • datum in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec s prilogami  oddajo volilni komisiji po elektronski pošti na naslov: vk.ss.up.fvz@upr.si. Zadeva elektronskega sporočila se mora glasiti »Volitve v ŠS UP FVZ 2020/2021 – NE ODPIRAJ!«.

Volilno komisijo sestavljajo naslednji člani:

  Člani volilne komisije Nadomestni člani volilne komisije
1. Luka Kejžar, predsednik Rok Vatovec
2. Nastja Podrekar, članica Žiga Kozinc
3. Denisa Manojlović, članica Matic Sašek

 

Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FVZ, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni dovoljena pritožba. Pritožbo se naslovi na Volilno komisijo ŠS UP FVZ po elektronski pošti na naslov: vk.ss.up.fvz@upr.si .

 6.

Za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena v tem razpisu, se uporabljajo določbe Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

Razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani UP FVZ.

 

DOKUMENTI PRVEGA (NEUSPELEGA) RAZPISA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021: