Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2018/2019

Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2018/2019 se izvedejo 4. decembra 2018. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2018/2019 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2018/2019

Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 7. 11. 2018) in se izteče v ponedeljek, 19. 11. 2018, ob 15:00 uri.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo do ponedeljka, 19. novembra 2018, do 15:00 ure, osebno v tajništvu/referatu UP FVZ, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro ali preko pošte (naslov spodaj).

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka:

“Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019”

Naslov:

Fakulteta za vede o zdravju

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola