Volitve v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2016/2017

OBVESTILO!

Zaradi nezadostnega števila vloženih kandidatur, sporočamo, da se bo razpis za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ v študijskem letu 2016/2017 ponovil.

Na podlagi 19. in 57. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju (čistopis z dne 26. 3. 2014) ter Pravilnika o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic Univerze na Primorskem, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

  1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2016/2017 se izvedejo 8. decembra 2016. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
  2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2016/2017 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

Razpisu volitev v Študentski svet UP FVZ v študsijkem letu 2016/2017

Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2016/2017

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 22. 11. 2016) in se izteče: 1. 12. 2016 ob 15. uri.

 Poročilo volilne komisije