Volitve v Študentski svet UP FVZ 2023/2024 – SEZNAM KANDIDATOV

Objavljamo Poročilo volilne komisije o izidu volitev v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2023/2024

Izovoljeni kandidati v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2023/2024 so:

 1. Iza Brglez
 2. Januš Kovic
 3. Miloje Vacić
 4. Katerina Stojanova
 5. Rebeka Smolnikar
 6. Katja Primc
 7. Amina Fejzić
 8. Anja Petrović
 9. Lana Erjavec
 10. Urška Ličen
 11. Patrik Benčina

______________________________________________

Na podlagi Poziva rektorice UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 111-10/2023, 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju ter skladno s Pravilnikom o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem, prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ

RAZPISUJEM

 VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE NA PRIMORSKEM, FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

SEZNAM KANDIDATOV

RAZPIS

OBRAZEC KANDIDATURA V ŠS UP FVZ 2023/2024

 I.

 Volitve v Študentski svet (ŠS) Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) se izvedejo v sredo, 25. 10. 2023, med 9.00 in 17.00 uro.

 Kraj in način izvedbe volitev: fizično na UP FVZ, Polje 42, Izola.

 Predčasne volitve v Študentski svet UP FVZ se izvedejo v torek, 24. 10. 2023, med 9.00 in 12.00 uro.

 Kraj in način izvedbe predčasnih volitev: fizično na UP FVZ, v objektu Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola.

 II.

 Volitve izvede volilni odbor v naslednji sestavi:

  Člani volilnega odbora Nadomestni člani volilnega odbora
1. Maja Dobnik, predsednica Nataša Molnar
2. Manca Čepon, članica Erina Javornik
3. Lea Terčon, članica Sara Starman

 III.

 Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FVZ v kategorijo, v katero je vpisan. Med vsemi kandidati v posamezni kategoriji lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za kategorijo.

 V ŠS UP FVZ so izvoljeni tisti študenti, ki so prejeli največ glasov v svoji kategoriji, ob upoštevanju določb za sestavo ŠS članice Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 IV.

 ŠS UP FVZ je sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopani vsi študijski programi UP FVZ:

Zap. št. KATEGORIJA Število predstavnikov
1.

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

 

2
2.

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

 

2
3.

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

 

2
4.

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

 

2
5.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika/Dietetika in klinična prehrana, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

3
6. Skupaj

11

 V.

 Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče

17. 10. 2023, ob 20. uri.

 Kandidatura mora vsebovati:

ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, študentski elektronski naslov in telefonsko številko,

soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FVZ v primeru izvolitve,

potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,

datum in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec s prilogami:

a) pošljejo v sprejemno pisarno UP FVZ (kot prednostno pošto) ali oddajo v nabiralnik pred Referatom UP FVZ v avli fakultete, na poštni ovojnici mora biti zapisano »Volitve v ŠS UP FVZ 2023/2024 – NE ODPIRAJ!«;

b) oddajo predsedniku volilne komisije po elektronski pošti na naslov 97220141@student.upr.si

Zadeva elektronskega sporočila se mora glasiti »Volitve v ŠS UP FVZ 2023/2024«.

Volilno komisijo sestavljajo naslednji člani:

  Člani volilne komisije Nadomestni člani volilne komisije
1. Ema Kolenko, predsednica Anja Žižmond
2. Zala Kržičnik, članica Uršula Prelesnik
3. Benjamin Buh, član Brina Oblak

 Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FVZ, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni dovoljena pritožba. Pritožbo se naslovi na Volilno komisijo ŠS UP FVZ po elektronski pošti na naslov: 97220141@student.upr.si

VI.

Za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena v tem razpisu, se uporabljajo določbe Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 Razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani UP FVZ.

 

Dostopnost