Volitve v Študentski svet UP FVZ 2022/2023

Na podlagi Poziva rektorice UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 111-5/2022, 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju ter skladno s Pravilnikom o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem, prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ

RAZPISUJEM

 VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE NA PRIMORSKEM, FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

RAZPIS

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA VOLILNEGA ODBORA

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV VOLILNEGA ODBORA ZA IZVEDBO REDNIH VOLITEV DNE 26. 10. 2022

OBRAZEC KANDIDATURA V ŠS UP FVZ 2022/2023

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE V ŠS UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 z dne 21. 10. 2022 in SEZNAM KANDIDATOV

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE ZA VOLITVE V ŠS UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 z dne 20. 10. 2022

 I.

 Volitve v Študentski svet (ŠS) Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) se izvedejo v sredo, 26. 10. 2022, med 9.00 in 17.00 uro.

 Kraj in način izvedbe volitev: fizično na UP FVZ, Polje 42, Izola.

 Predčasne volitve v Študentski svet UP FVZ se izvedejo v torek, 25. 10. 2022, med 9.00 in 12.00 uro.

 Kraj in način izvedbe predčasnih volitev: fizično na UP FVZ, v objektu Livade 1.0, Livade 4, 6310 Izola.

 II.

 Volitve izvede volilni odbor v naslednji sestavi:

  Člani volilnega odbora Nadomestni člani volilnega odbora
1. Anja Mihorko, predsednica Nina Rogina / Pavla Selakovič
2. Tinkara Purgar, članica Tinkara Grden / Jaka Pogačar
3. Uršula Prelesnik, članica Kristina Banović / Katerina Stojanova

 III.

 Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FVZ v kategorijo, v katero je vpisan. Med vsemi kandidati v posamezni kategoriji lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za kategorijo.

 V ŠS UP FVZ so izvoljeni tisti študenti, ki so prejeli največ glasov v svoji kategoriji, ob upoštevanju določb za sestavo ŠS članice Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 IV.

 ŠS UP FVZ je sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopani vsi študijski programi UP FVZ:

Zap. št. KATEGORIJA Število predstavnikov
1.

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, 1. stopnja

 

2
2.

FIZIOTERAPIJA, 1. stopnja

 

2
3.

PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA, 1. stopnja

 

2
4.

ZDRAVSTVENA NEGA, 1. stopnja

 

2
5.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Fizioterapija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

3
6. Skupaj

11

 V.

 Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče

20. 10. 2022, ob 20. uri.

 Kandidatura mora vsebovati:

ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, študentski elektronski naslov in telefonsko številko,

soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FVZ v primeru izvolitve,

potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,

datum in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec s prilogami:

a) pošljejo v sprejemno pisarno UP FVZ (kot prednostno pošto) ali oddajo v nabiralnik pred Referatom UP FVZ v avli fakultete, na poštni ovojnici mora biti zapisano »Volitve v ŠS UP FVZ 2022/2023 – NE ODPIRAJ!«;

b) oddajo predsedniku volilne komisije po elektronski pošti na naslov 97200316@student.upr.si.

Zadeva elektronskega sporočila se mora glasiti »Volitve v ŠS UP FVZ 2022/2023«.

Volilno komisijo sestavljajo naslednji člani:

  Člani volilne komisije Nadomestni člani volilne komisije
1. Barbara Camlek, predsednica Nika Kaurin
2. Pia Jenko, članica Zala Kržičnik
3. Zala Svete, članica Sara Starman

 Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FVZ, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni dovoljena pritožba. Pritožbo se naslovi na Volilno komisijo ŠS UP FVZ po elektronski pošti na naslov: 97200316@student.upr.si.

IV.

Za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena v tem razpisu, se uporabljajo določbe Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 Razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani UP FVZ.