Uspešno zaključen projekt Samokatetrizacija: integrativni razvoj pripomočka

V petmesečnem projektu Fakultete za vede o zdravju UP, Fakultete za elektrotehniko UL in TIK Kobarid d.o.o., so sodelovali študenti Zdravstvene nege in Multimedijskih komunikacij: Aljaž Božič, Tjaša Hrovat, Denis Jazbec, David Kunčič, Michela Manfreda in Emir Selihović. Pridružile so se nam še Andreja Rijavec in Nika Merljak. Naloge delovnega mentorja je prevzel Albert Kurinčič, pedagoškega mentorja prof. dr. Andrej Žemva in mag. Mirko Prosen ter vodja projekta, doc.dr. Melita Peršolja. 

V projektu smo se ukvarjali z znanstvenim utemeljevanjem izbire pripomočkov, materiala in tehnike samokatetrizacije, ugotavljali tehnične razvojne možnosti urinskega katetra za enkratno uporabo ter z izboljševanjem možnosti za edukacijo pacientov, ki tako pomoč potrebujejo.

Znanstveno utemeljevanje optimalnega pristopa k intermitentni samokatetrizaciji je zahtevalo strogo selektivnost in ozko ciljano izbiro publikacij. Pomanjkljivost znanstvenih dokazov je pomenila vrzel v realizaciji drugega cilja projekta, edukacijskega pripomočka, kjer smo se (iz strokovnega vidika zdravstvene nege)  morali zanašati na lastno znanje in manj na ugotovitve raziskav. Postopke smo pripravili v simuliranem okolju in si pri izvedbi pomagali s plastičnimi modeli. Izdelali smo številne video posnetke, ki so jim sledili še zvočni posnetki z navodili, montaža posnetkov in zvočnega zapisa, pisna e-navodila, oblikovanje in končna priprava gradiva na usb-karticah.

 V projektu smo uporabili nekatere nenavadne pristope dela v zdravstveni negi: sodelovanje stroke z gospodarstvom v ozko definirani praktični problematiki, podpiranje dejavnosti in sprememb na osnovi znanstvenih dokazov, razširitev in posodobitev edukacijskih metod dela.

Projekt je bil uspešen, pacienti imajo na razpolago e-priročnik na usb-kartici, ki vključuje strokovno utemeljene teoretične vsebine in video posnetke z zvočnimi navodili po korakih.

Študenti so poglobili in razširili jezikovno in tehnološko znanje iz strokovnega področja, razvijali so sposobnost kritičnega mišljenja, razvijali komunikacijske sposobnosti in spretnosti, spoznali sodobne pristope dela, predvsem pa učinkovito sodelovali v timu in povezovali znanja različnih strok.

 »Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Dostopnost