Študij Fizioterapije odslej tudi na UP FVZ

Na prihajajočih informativnih dneh se Fakulteta za vede o zdravju predstavlja z novim univerzitetnim študijskim programom  Fizioterapija.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je 17. 1. 2019 podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu 1. stopnje Fizioterapija Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju.

Gre za pomembno pridobitev fakultete, saj je akreditiran program EDINI UNIVERZITETNI študijski program s področja fizioterapije v Sloveniji. Fakulteta vpisuje prve študente že v študijskem letu 2019/2020, in sicer 30 mest za redni in 30 mest za izredni študij. V študijski program se lahko vpišejo maturanti s splošno maturo in dijaki z zaključeno poklicno maturo ter dodatnim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: biologija ali fizika. V kolikor kandidat omenjeni predmet opravlja v okviru poklicne mature, lahko izbere poljubni maturitetni predmet.

Program temelji na treh vsebinskih stebrih, ki obravnavajo mišično skeletne, internistične oz. kardio-respiratorne in nevrološke vsebine. Študij bodo poleg visokošolskih učiteljev, zaposlenih na Fakulteti za vede o zdravju, izvajali tudi priznani profesorji iz tujine in številni drugi strokovnjaki s področja ter specializiran fizioterapevtski kader.

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Fizioterapija je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj, bo diplomant poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. Tak diplomant se bo zavedal svoje poklicne identitete in se po zaključku študija odločil za zaposlitev na področju svoje strokovne usposobljenosti ali za nadaljnje izobraževanje.

Zaradi specifičnih pogojev pri izvajanju praktičnega dela v času študija, morajo izbrani kandidati ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.

Za več informacij pišite na info@fvz.upr.si