Spremljanje koronavirusa

IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA V 1. SEMESTRU 2020/2021

Spoštovani študenti,

obveščamo vas, da za prvi semester študijskega leta 2020/2021 na fakulteti načrtujemo izvedbo pedagoškega procesa delno v prostorih fakultete in delno v e-okolju (predvsem preko ZOOM-a in e-učilnice). Ta delež je odvisen od posameznega študijskega programa.

Zaradi prostorskih omejitev, vezanih na ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 (varnostna razdalja, prezračevanje prostorov…), se bodo v prostorih fakultete oziroma ostalih zunanjih prostorih predvidoma izvajale vaje za manjše skupine študentov, ostala izvedba pa bo v celoti potekala v e-okolju. V prostorih fakultete se bodo izvajali deli predmetov, kjer je prisotnost študenta nujna za opravljanje obveznosti (npr. laboratorijske vaje, terenske vaje,…).

Navedeno velja tudi za tuje študente, v kolikor imajo v okviru študijskega programa predvidene obvezne vaje. Svetujemo, da se, v kolikor je za državo, iz katere prihajajo, določena obvezna karantena, preselijo v Slovenijo do 14. 9. in karanteno preživijo v Sloveniji med 14. 9. in 27. 9. Načrtovano je, da bodo orientacijski dnevi za tuje študente izvedeni med 28. 9. in 30. 9. 2020.

Vsem, ki morate po navodilih naše države ob prihodu preživeti 14 dnevno karanteno (preverite tukaj: https://www.policija.si/eng/), bomo stopili nasproti in vam pomagali pri nastanitvi za ta čas. V kolikor vas zanima možnost nastanitve v času karantene vas lepo prosimo, da izpolnite prijavo za nastavitev: https://www.1ka.si/a/294772 najkasneje do 28.8.2020.

V kolikor se do navedenega datuma ne boste prijavili kasnejše prijave ne bodo mogoče in boste morali za nastanitev poskrbeti sami.

V naslednjih dneh bodo v VIS-u objavljeni urniki. Vse podrobne informacije glede izvedbe so objavljene v VIS-u pod OBVESTILI za posamezen študijski program.

Ker trenutno ne vemo, kakšna bo situacija v povezavi s širjenjem COVID-19 ob pričetku študijskega leta, bomo načrte in izvedbo po potrebi prilagodili in vas o tem obvestili. Študente prosimo, da redno spremljajo obvestila na VIS-u.

V upanju, da bomo lahko uspešno in zdravo izpeljali prvi semester vas lepo pozdravljamo in ostanite zdravi.

Izola, 25. 8. 2020

Referat za študentske zadeve UP FVZ

Iz sklepa rektorice št. 1142-47/2020, 1. 6. 2020

Spoštovani izvajalci pedagoškega procesa in študenti Univerze na Primorskem,

glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom vam sporočamo, da je

prilagojen študijski proces do PREKLICA!

Vlada Republike Slovenije je 13. 5. 2020 s 1025. Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja preklicala 568. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih s 15. 3. 2020. S tem je preklicala omejevanje zbiranja ljudi v univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Univerza na Primorskem prilagaja svoje delovanje novim veljavnim navodilom in priporočilom.

Iz sklepa rektorice št. 1142-47/2020 z dne 1. 6. 2020:

I.

Z 2. 6. 2020 se na Univerzi na Primorskem spreminjajo veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno: 

 1. praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno,
 2. delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju / predavalnici), 
 3. klinično in praktično usposabljanje v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova, 
 4. izvajanje pisnega preverjanja, kjer tega ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja, 
 5. bivanje študentov v študentskih domovih, 
 6. prilagojeno izvajanje dogodkov, obštudijske dejavnosti, vseživljenjskega učenja in drugih tovrstnih aktivnosti,
 7. prilagojeno izvajanje rekreacije študentov in zaposlenih, skladno s študisjkim koledarjem,
 8. delo zaposlenih na delovnih mestih na področju znanosti in spremljajočih delovnih mestih (plačni skupini H in J), 
 9. raziskovalno delo in priprave na učni proces zaposlenih na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D).

II.

Na Univerzi na Primorskem se tudi po 2. 6. 2020 izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 1. kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti);
 2. v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, dom starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
 3. omejene so vse službene poti v tujino,
 4. vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
 5. vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
 6. vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

Vsem želimo, da ostanete zdravi!

S spoštovanjem,

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica

COVID-19: NAVODILA IN OBRAZCI ZA ŠTUDENTE - 15. 5. 2020

 

Od 18. 5. 2020 dalje se v prostorih fakultete pričnejo izvajati določene vsebine, ki jih ni možno izvesti na daljavo in pisni izpiti, vendar pod določenimi zaščitnimi ukrepi. 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni. 

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

 Osnovna vodila navodil so:

 • Bolni ostajajo doma.
 • Uporabniki prostorov si redno razkužujejo roke.
 • Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje.
 • V kolikor ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje je potrebno nositi zaščitne maske.

 Več si preberite v priloženih dokumentih:

NAVODILA ZA ŠTUDENTE

IZJAVA ŠTUDENTA PRED VSTOPOM V PROSTORE FAKULTETE

COVID 19-Narocilo knjiznicnega gradiva

Navodila za izvajaje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19

Univerza na Primorskem je pripravila Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19. Pri tem je upoštevala priporočila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklepe senata Univerze na Primorskem, priporočila delovne skupine Rektorske konference Republike Slovenije in izkušnje z že izvedenimi preverjanji. 

NAVODILA

GUIDELINES

SPREMENJENI POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Študentom posameznih programov je omogočeno napredovanje v višji letnik pod spremenjenimi pogoji. Ti so predstavljeni v spodnjem dokumentu, ki vključuje le tiste študijske programe, na katerih so se v študijskem letu 2019/2020 spremenili pogoji za napredovanje v višji letnik. 

SPREMENJENI POGOJI

SPREMEMBE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Preverjanje in ocenjevanje znanja pri posameznih predmetih bo v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/2020 spremenjeno. Spremembe so pripravili izvajalci predmetov, potrdil pa jih je Senat Univerze na Primorskem.

Informacije o predmetih, kjer se spreminjajo načini preverjanja in ocenjevanja bodo dostopne na spletnih straneh fakultet oz. na VIS in v e-učilnicah teh predmetov. Seznam predmetov s spremenjenim načinom ocenjevanja se bo dopolnjeval še v mesecu maju glede na stanje oz. potek razmer.

Spremenjeni so tudi posamezni roki, določeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, in sicer:

 • Študent se mora na izpit prijaviti najkasneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Študent se mora od izpita odjaviti najkasneje v roku dveh (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Določba 4. odstavka 19. člena glede odjave od izpita ne velja.
 • Izvajalcu izpita je seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, dostopen en (1) dan pred izpitnim rokom.
 • Ocenjevalec izpita opremi seznam študentov z ocenami pisnega izpita in s podpisom ter ga odda v referat najkasneje v roku desetih (10) dni od dneva izpita.
 • Ustni del izpita se mora začeti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po seznanitvi študentov z ocenami pisnega dela izpita.

Več TUKAJ.

Iz sklepa rektorice UP - COVID-19 - 13. 3. 2020

Spoštovani izvajalci pedagoškega procesa in študenti Univerze na Primorskem,

glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom vam sporočamo, da je

prilagojen študijski proces do PREKLICA!

Minister za zdravje je izdal odredbi o razglasitvi epidemije bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije in o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Na Univerzi na Primorskem smo že predhodno sprejeli ustrezne ukrepe, ki so skladni z omenjenima odredbama. Vsi obstoječi ukrepi veljajo do PREKLICA!

V tem času:

 • se pedagoški proces izvaja prilagojeno, kjer je to mogoče – na daljavo. Študijski proces se v prostorih univerze ne izvaja (študenti natančnejša navodila pridobijo na svojih matičnih fakultetah),
 • se rekreacija študentov in zaposlenih ne izvaja,
 • so na kasnejši čas prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti,
 • omogočamo alternativne oblike dela vsem zaposlenim, tudi raziskovalcem in strokovnemu osebju,
 • so omejene vse službene poti v tujino,
 • še vedno pozivamo vse k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja,
 • pozivamo vse k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.
 • pozivamo vse k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

Vsem želimo, da ostanete zdravi!

S spoštovanjem,

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica

Obvestilo za študente - 24. 4. 2020

Spoštovane študentke in spoštovani študenti!

Aktualne razmere, ki so posledica svetovnega širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in razglasitev epidemije tudi na območju Republike Slovenije, so posegle tako v naše vsakdanje življenje kot v študijski proces UP Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) ter ostalih slovenskih izobraževalnih inštitucij.

V kratkem obdobju smo se bili tako zaposleni kot študenti primorani prilagoditi novo nastali situaciji. Tako kot ostali javni izobraževalni zavodi v Sloveniji, smo tudi na UP FVZ preselili študij iz predavalnic na splet. V spletnem okolju smo se večkrat srečevali s tehničnimi težavi. Zaposleni in študenti smo se bili primorani čez noč naučiti rokovanja z novimi spletnimi orodji. Primanjkovalo nam je tehnične opreme, spletne povezave so bile preobremenjene. Ko se je vsa Slovenija od učencev, dijakov, študentov, zaposlenih povezala v svetovno spletišče, je prihajalo do kolapsa sistema. Vendar smo izkazali strpnost, optimizem in dobro voljo, da čim bolje, v teh težkih in nenavadnih časih, izpeljemo tako pedagoški proces kot nemoteno poslovanje fakultete.

Na Fakulteti za vede o zdravju izobražujemo diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike, diplomirane dietetičarke/diplomirane dietetike, diplomirane fizioterapevtke in fizioterapevte ter diplomirane kineziologinje in kineziologe ter te poklice nadgrajujemo na 2. stopnji.

Vsem naštetim poklicem je skupen praktičen del študijskega procesa, kateri se odvija v učnih zavodih, kjer imate študenti stik s pacienti oz. drugimi zaposlenimi. V trenutnih razmerah stik s pacienti in drugimi deležniki praktičnega usposabljanje žal ni mogoč.

Kontaktne ure

Predavanja, seminarje in določene vaje uspešno izvajamo preko spletnih platform. Žal ni možno v celoti izvesti na daljavo vseh praktičnih vaj na določenih študijskih programih, zato bo fakulteta, v kolikor bo to potrebno, podaljšala semester v mesec junij. Še vedno upamo, da bo te vaje možno izvesti v drugi polovici maja. Okvirni termini nadomeščanja laboratorijskih vaj bodo po študijskih programih objavljeni po praznikih, ko bo tudi znanih več informacij glede usmeritev na državni ravni.

Klinično in praktično usposabljanje

Klinično in praktično usposabljanje v zunanjem okolju bo mogoče, ko bodo veljavni omejitveni ukrepi Vlade RS sproščeni in če oz. ko bo učni zavod omogočil izvajanje pod določenimi pogoji, kot so: zagotovljena fizična distanca, zagotovljeni umivanje in razkuževanje rok, ustrezna osebna varovalna oprema, idr. Okviren načrt izvedbe praktičnega in kliničnega usposabljanja ter posamezne prilagoditve bodo v naslednjem tednu objavljene na VIS-u, pod obvestili za posamezen študijski program.

Preverjanje znanja

Predvidevamo, da bo v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju način preverjanja znanja ostal enak. Razpisani izpitni roki so objavljeni na VIS-u. V kolikor bo potrebno, se bodo tudi izpitna obdobja podaljšala.

Do zaključka izrednih razmer lahko nosilec predmeta izvaja druge načine ocenjevanja, s tem da o tem obvesti študente najmanj 14 dni pred izpitnim rokom. Ta oblika je predvsem ustni izpit preko spletne povezave, na način, da ustno ocenjevanje znanja omogoča ustrezno preverjanje doseženih učnih izidov in kompetenc, opredeljenih z učnim načrtom predmeta. Za določene predmete so se izvajalci že odločili za spremenjeno izvedbo izpita. Seznam teh predmetov bo v naslednjem tednu objavljen na VIS-u pod obvestili za posamezen študijski program in se bo lahko dopolnjeval.

Kot posledica izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19, se za poletno in jesensko izpitno obdobje v študijskem letu 2019/2020 spremenijo posamezni roki, določeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem. Rok za prijavo na izpitne roke se skrajša na 3 dni, za odjavo na 2 dni.

Zagovori zaključnih del

Zagovori zaključnih del na vseh stopnjah študija v času izrednih razmer, vezanih na epidemijo COVID-19, potekajo na daljavo s soglasjem študenta.

Napredovanje v višji letnik

Kot posledica izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19, je prilagojeno napredovanje v višji letnik, in sicer so se kriteriji znižali glede na veljavne pogoje za napredovanje. Prilagojeni pogoji za napredovanje bodo v naslednjem tednu objavljeni v VIS-u, pod obvestili za posamezen študijski program.

Podaljšanje statusa

Študentom, ki v študijskem letu 2019/2020 niso opravili študijskih obveznosti, ki so predpisane s prilagojenimi pogoji za napredovanje v višji letnik zaradi izrednih razmer, se bo omogočilo podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021, skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS., št. 49/2020). Poudarjamo, da pravica do izrednega podaljšanja statusa študenta pripada zgolj tistim študentom in študentkam, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/20. Do izrednega podaljšanja statusa študenta ne bodo upravičeni študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani na trenutne izjemne okoliščine. Za pridobitev podaljšanja satusa bodo morali študenti oddati prošnjo na Komisijo za študentske zadeve do 15. septembra 2020 z obrazložitvijo glede neopravljenih obveznosti.  Podrobnejše informacije bodo objavljene v sklopu vpisnih postopkov. 

Iskreno se vam, študentkam in študentom, zahvaljujem za vašo pripravljenost in osredotočenost na drugačen način študija. Uvedba študija na daljavo nas je soočila s pozitivnimi izzivi in nekaterimi ovirami, katere pa smo uspešno premagovali. Večji del študijskega procesa, kot so predavanja, seminarji, vaje smo uspešno izvedli. Sedaj nas čaka težji del izvedbe – praktičen del pouka. Na fakulteti smo pripravili načrte možne izvedbe usposabljanja v poletnih mesecih oz. napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti. Izvedba praktičnega usposabljanja zavisi od sklepov Vlade RS in pripravljenosti sodelovanja učnih zavodov. Študenti boste ažurno obveščeni o vseh spremembah ukrepov in izvedbe programa.

Tako na univerzi kot na fakulteti smo sprejeli spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter spremembe načina ocenjevanja v učnih načrtih, da bi študentom omogočili uspešno preverjanje pridobljenega znanja. V primeru vprašanj in težav se obrnite po nasvet in pomoč na visokošolske učitelje in sodelavce pri posameznih predmetih, na prodekane, tutorje, na Referat za študente. Potrudili se bomo odgovoriti na vaša vprašanja in najti ustrezne rešitve.

V teh časih smo postali še bolj odvisni in odgovorni drug do drugega ter do sebe.

Pazite nase, svoje bližnje ter druge in ostanite zdravi.

 

S spoštljivimi pozdravi,

 Referat UP FVZ

Obvestilo za študente - 15. 4. 2020

Spoštovani.

Razmere, v katerih smo se znašli, in način soočanja z epidemijo so težke za vse nas, saj se moramo vsi prilagajati novonastalim razmeram in njihovim posledicam, tako doma kakor v delovnem procesu.

Tako kot ostali javni izobraževalni zavodi v Sloveniji, tudi UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) začasno izvaja svoje poslovanje in večji del študijskega procesa na daljavo.  Zaradi posebnosti nekaterih študijskih programov se bodo določene vsebine nekaterih predmetov izvedle kasneje, ko bo možno oceniti kdaj in za koliko lahko podaljšamo semester.

Vsi zaposleni na fakulteti se zelo trudimo, da smo vam v tem času še posebej na voljo za pomoč pri študiju, za kar so vam v prvi vrsti na voljo visokošolski učitelji in sodelavci pri posameznih predmetih, tutorji, prodekani in Referat za študentske zadeve. Prav tako potekajo usklajevanja in načrtovanja na ravni UP, kjer se dogovori sučejo okoli izpitov in izpitnega obdobja. V tem trenutku je skoraj nemogoče napovedati vsebino sprememb, saj je težko oceniti potek epidemije v naslednjih dveh mesecih. Zagotovo boste pravočasno obveščeni, vedite pa da že sedaj poskušamo načrtovati več različic, saj se tudi sami zavedamo, da lahko izpitno obdobje potegne velike spremembe vam in nam. Pogoji za prehod v višji letnik se bodo spremenili, v kakšnem obsegu in kako, boste izvedeli v prihodnjih nekaj tednih, saj je vse povezano z možnostjo podaljšanja semestra in zamikom izpitnega obdobja.

Z ozirom na to da študijski proces teče, tudi študenti še naprej redno izpolnjujete vse dogovorjene finančne obveznosti v skladu s Splošnimi pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FVZ. Da bi izrednim študentom nekoliko olajšali kritje stroškov študija, smo s 1. 4. 2020 spremenili Splošne pogoje  plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FVZ in zadnja dva obroka šolnine razdelili na štiri obroke.

Študenti se lahko do 31. 8. 2020 nemoteno prijavljate na izpite in opravljate študijske obveznosti. V primeru morebitnega neplačila ali zamude pri plačilu šolnine vam do 31. 8. 2020 ne bo onemogočena prijava na izpitne roke.

Od 1. 9. 2020 bodo študenti, ki ne bodo imeli poravnanih finančnih obveznosti do fakultete, imeli v VISU-u onemogočeno prijavo na izpitne roke in oddajo vloge za vpis v višji letnik.

Ker se na fakulteti od vedno trudimo prisluhniti potrebam naših študentov, bomo situacijo še naprej spremljali in vas o morebitnih drugačnih poslovnih odločitvah pravočasno seznanili.

 Želimo vam veliko zdravja.

NEDOVOLJENO REPRODUCIRANJE, RAZŠIRJANJE, DRUGE JAVNO PRIOBČITVE IN DRUGAČNO IZKORIŠČANJE POSNETKOV

Vse študijske vsebine, ki so na voljo v spletnih orodjih (vključno z gradivi, posnetki in drugimi materiali) so namenjene le študentom Univerze na Primorskem za uporabo v pri njihovem študiju. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze na Primorskem, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka.