Sodelovanje z okoljem

UP Fakulteta za vede o zdravju je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor. Klinično in praktično usposabljanje, ki je obvezni del študijskega procesa, poteka v učnih zavodih fakultete, ki so locirane zlasti v Obalno-kraški regiji.

Klinično in praktično usposabljanje vodijo usposobljeni klinični mentorji s področja zdravstvene nege in mentorji praktičnega usposabljanja s področja prehranskega svetovanja – dietetike, aplikativne kineziologije in fizioterapije, zaposlenih v učnih zavodih fakultete. Praktično usposabljanje v delovnem okolju fakulteti omogoča kakovostno vpetost v širok družbeni in gospodarski prostor ter je živi most izmenjave potreb in izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem ter gospodarskimi in javnimi službami. Vedno bolj stopa v ospredje povezovanje tudi na področju raziskovalnega dela.

Njen poseben dosežek in prispevek je razvoj novega sistema kliničnega usposabljanja, ki omogoča prenos teorije v prakso, kar je eden ključnih sodobnih trendov v izobraževanju. Učitelj v tem sistemu ni le podajalec teoretičnih spoznanj, temveč postane aktivni udeleženec v praktičnem učnem okolju, kar omogoča študentom bistveno hitrejši in lažji prenos (transfer) teoretičnih spoznanj v vsakdanje delo. Učinkovitost in uspešnost tega sistema pa potrjuje tudi njegova širitev v tujino. Danes se po tem vzoru izvajajo klinične vaje v finskih šolah. UP FVZ tudi tako intenzivno deluje v mednarodnem prostoru in ga pri tem aktivno sooblikuje.

UP Fakulteta za vede o zdravju je velika pridobitev za primorsko in goriško regijo ter širši slovenski prostor, saj pri izvajanju študijskega procesa sodelujejo številni ugledni strokovnjaki na področju zdravstvene nege, medicine in prehrane, ki v prostoru oblikujejo in posredujejo novo znanje. S tem je fakulteti omogočen prenos znanja v obe smeri in tako prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja na področju zdravja.

 

Sodelovanje z gospodarstvom

 

Na nivoju Univerze na Primorskem se članice povezujejo z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja. Univerza že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju gospodarstva.

Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP, neposredno povezavo z gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. Leta 2008 je bila ustanovljena ekspertna skupina za pripravo študijskih programov, v kateri so predstavniki gospodarstva in drugih javnih zavodov; prav tako pa so bili predstavniki gospodarstva povabljeni k sodelovanju pri pripravi posameznih študijskih programov univerze. V letu 2008 je bil ustanovljen Študentski sklad UP, ki je namenjen štipendiranju najboljših študentov UP in v katerega sredstva prispeva tudi gospodarstvo.

V okviru Univerze na Primorskem je bil ustanovljen tudi Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ). Deluje v vlogi pisarne za prenos znanja in tehnologij. CRPZ je član pisarn za prenos tehnologij v Sloveniji in Združenja profesionalcev za prenos tehnologij Slovenije (Združenje SI – TT), to je osrednji povezovalni člen med slovenskimi izvedenci za prenos tehnologij.

Dostopnost