Sodelovanje na ŠIPK projektu: Razvoj platforme namenjene zmanjševanju poškodb nogometašev (PONO) – poziv študentom (rok prijave: do 18. 2. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2019/2020 (261. javni razpis).«

Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za projekt:

RAZVOJ PLATFORME NAMENJENE ZMANJŠEVANJU POŠKODB NOGOMETAŠEV (PONO)

Naziv projekta Trajanje projekta Pedagoški mentor/ji Organizacija
Razvoj platforme namenjene zmanjševanju poškodb nogometašev 4 mesece dr. Darjan Smajla Nogometna zveza Slovenije

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpisih Po kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih ŠIPK (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Javni razpis – Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

 

Študenti, ki bodo vključeni v projektno skupino, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji,

– ne sme biti v delovnem razmerju,

– ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in

– ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO TORKA, 18. 2. 2020.

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate TUKAJ

RAZVOJ PLATFORME NAMENJENE ZMANJŠEVANJU POŠKODB NOGOMETAŠEV (PONO)

Projekt bo potekal pod mentorstvom dr. Darjana Smajle v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije.

 Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

1 × Aplikativna kineziologija (magistrski program)

1 × Zdravstvena nega (visokošolski program)

1 × Fizioterapija (univerzitetni program)

1 x Računalništvo in informatika (magistrski program)

1 x Grafična in medijska tehnika (visokošolski program)

1 x Multimedija (univerzitetni program)

Opis projekta

Nogomet je eden najbolj razširjenih športov na svetu, njegova množičnost je prisotna tudi v Sloveniji (9 medobčinskih zvez, 281 klubov, 49.091 registriranih igralcev (moška oblika spola se v tekstu enakovredno uporablja za oba spola)). Zaradi velikega števila športnikov in narave športa je v nogometu prisotno veliko število poškodb (1,5-7,6/1000h treninga, 12-35/1000h tekem). Poškodbe posledično povzročajo odsotnost s trenažnega procesa, dodatno ekonomsko breme ter skrajšanje tekmovalne kariere igralca. Zmanjšanje števila poškodb je možno doseči s sodobnimi in na znanstvenih dokazih utemeljenimi preventivnimi programi. Cilj projekta (vodstvo UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ)) je trenerjem, strokovnim delavcem v športu, športnikom in staršem mladih športnikov (končni uporabniki) ponuditi prosto dostopne in kakovostne programe za preventivo najpogostejših poškodb v nogometu in vračanje na športni teren po le-teh. V projektu se bomo osredotočili na pet najbolj pogostih akutnih (npr. poškodbe mišic stegna,  zvin gležnja, poškodba sprednje križne vezi, …) in kroničnih poškodb (npr. bolečine v dimljah, sprednja kolenska bolečina, vnetje pokostnice goleni,…), ki jih bomo po epidemiološkem pregledu literature izbrali v končni izbor. Na osnovi pregleda znanstvene literature bomo zasnovali omenjene programe, ki bodo prosto dostopni prek spleta in enostavni za končne uporabnike. Kot interdisciplinarna skupina se bomo osredotočili na dvig ozaveščenosti in prenos znanj na končne uporabnike, s čimer bomo izboljšali kakovost izvajanja omenjenih programov. Pri projektu bomo sodelovali z Nogometno zvezo Slovenije (NZS – partner), ki bo skrbela za obveščanje in implementacijo spletnih programov v klube, kar bo podprto tudi z izvedbo delavnic s strani UP FVZ. Dolgoročno bodo spletni programi pripomogli k zmanjšanju števila poškodb in pripomogli k uspešnejšemu/hitrejšem vračanju na športni teren po poškodbi v nogometu. Prepoznavamo možnost nadaljnje širitve na druge športe.

 Cilji projekta so:

Izdelava prosto dostopnih preventivnih programov in programov vračanja na športni teren po poškodbi za najbolj pogoste akutne in kronične poškodbe v nogometu bo omogočila boljšo ozaveščenost, informiranost in prenos znanja na trenerje, strokovne delavce v športu, igralce in njihove starše. Dolgoročno bodo programi privedli do zmanjšanja števila akutnih in kroničnih poškodb pri nogometaših, ter hitrejše in uspešnejše vračanje na teren po športnih poškodbah. Spletno stran in njene vsebine bomo promovirali s pomočjo NZS, ki bo omogočila promocijo na nacionalni ravni in njeno trajnost. Do konca projekta pričakujemo več kot 1000 obiskov spletne strani. Promocijske delavnice bomo ciljno izvedli v lokalnem/regionalnem okolju z namenom učinkovitejše promocije in prenosa znanja na trenerje, strokovne delavce, igralce i starše igralcev. Pričakujemo, da se bo na delavnicah udeležilo več kot 100 trenerjev, strokovnih delavcev, igralcev in staršev mladih igralcev. Programi bodo temeljili na znanstvenih dokazih in uspešnih programih iz športne prakse in bodo na ta način končnim uporabnikom nudili strokovno podporo pri preventivnih ukrepih pred športnimi poškodbami, kot tudi med vračanjem športnika v polno športno obremenitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.