Sodelovanje na ŠIPK projektu: Priprava modela za vrednotenje trajnostnega razvoja in okoljske učinkovitosti izobraževalnih institucij (OKOUČINKOVIT) – poziv študentom (rok prijave: do 18. 2. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2019/2020 (261. javni razpis).«

Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za projekt:

 PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI  IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ (OKOUČINKOVIT)

 

Naziv projekta Trajanje projekta Pedagoški mentor/ji Organizacija
Priprava modela za vrednotenje trajnostnega razvoja in okoljske učinkovitosti  izobraževalnih institucij 4 mesece

doc. dr. Boris Kovač,

viš. pred. Katarina Košmrlj Muha

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpisih Po kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih ŠIPK (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Javni razpis – Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Študenti, ki bodo vključeni v projektno skupino, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski

program v Republiki Sloveniji,

– ne sme biti v delovnem razmerju,

– ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in

– ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO TORKA, 18. 2. 2020.

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate TUKAJ

PRIPRAVA MODELA ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN OKOLJSKE UČINKOVITOSTI  IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ (OKOUČINKOVIT)

Projekt bo potekal pod mentorstvom doc. dr. Borisa Kovača in viš. pred. Katarine Košmrlj Muha v sodelovanju s Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina.

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

3 × Management trajnostnega razvoja (magistrski program)

1 × Prehransko svetovanje – Dietetika (visokošolski program)

1 × Zdravstvena nega (visokošolski program)

1 x Management (univerzitetni program)

1 x Aplikativna kineziologija (univerzitetni program)

Opis projekta

Trajnostna razvojna pot Slovenije je pospešeno zniževanje ogljičnega odtisa s ciljem, da se izpusti  približajo ekosistemskim zmogljivostim. Projekt je izrazito interdisciplinaren  in se osredotoča na pregled, oceno stanja in izdelavo modela za vrednotenje okoljske učinkovitosti zavoda (Srednja šola  Veno Pilon Ajdovščina).  V model bomo poskušali zajeti čim več segmentov trajnostnega razvoja (človek, zdravje, gibanje, okolje);  kot so koncept oskrbe s surovinami in priprave hrane v šolski menzi, koncept rabe energije v stavbi, uporabo transportnih sredstev in mobilnost dijakov in zaposlenih, ravnanje z odpadki, koncept reciklaže in ponovne uporabe odpadkov in “odrabljenih” dobrin, …. model je odprt za  inovativne ideje sodelujočih, koristne ideje bomo iskali tudi z medgeneracijskim sodelovanjem.   Družbena korist projekta  v dolgoročni skrbi za okolje, počutje ter zdravje splošne populacije kot tudi ugleda izpostavljene modelne institucije.

Cilji projekta so:

Temeljni cilj projekta je priprava modela ter njegova evalvacija z realnimi podatki. Model bo spodbudil dejanske spremembe v trajnostnem delovanju ustanove  in posameznikov.

Nadrejeni cilj, ki pa presega okvire projekta, je uporaba modela za primerjavo okoljske učinkovitosti podobnih ustanov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.