Sodelovanje na ŠIPK projektu: E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji (ESPOS) – poziv študentom (rok prijave: do 18. 2. 2020)

Spoštovani študenti,

Fakulteta za vede o zdravju se je prijavila na javni razpis »Javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2019/2020 (261. javni razpis).«

Delovna obveznost za vas študente bo 40 ur/mesec, za kar boste prejeli 6,37 EUR (bruto)/uro.

V ta namen vas vabimo, da oddate informativno prijavo za projekt:

E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI (ESPOS)

Naziv projekta Trajanje projekta Pedagoški mentor/ji Organizacija
E-središče za spremljanje športnih poškodb v Sloveniji 4 mesece Prof. dr. Nejc Šarabon Olimpijski komite Slovenije

Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje le v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu ne glede na to, ali je že bil vključen na javnih razpisih Po kreativni poti do znanja 2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Fakulteta za vede o zdravju je dolžna pri izboru sodelujočih študentov dati prednost študentom, ki še niso sodelovali v razpisih ŠIPK (v nobenem izmed odpiranj). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj na novo vključenih študentov, lahko UP FVZ v skupino sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz prejšnjih projektov. UP FVZ lahko v projektno skupino v okviru vloge, oddane na posameznem odpiranju, vključi največ 2 študenta, ki sta že sodelovala v projektih Javni razpis – Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020.

Študenti, ki bodo vključeni v projektno skupino, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji,

– ne sme biti v delovnem razmerju,

– ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,

– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in

– ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda.

ROK ZA ODDAJO INFORMATIVNIH PRIJAV JE DO TORKA, 18. 2. 2020.

Vašo neobvezujočo prijavo lahko oddate TUKAJ  

E-SREDIŠČE ZA SPREMLJANJE ŠPORTNIH POŠKODB V SLOVENIJI (ESPOS)

Projekt bo potekal pod mentorstvom prof. dr. Nejca Šarabona v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije.

Razpoložljiva mesta za delo na projektu:

2 × Aplikativna kineziologija (univerzitetni program)

1 × Aplikativna kineziologija (magistrski program)

2 × Zdravstvena nega (visokošolski program)

1 x Biopsihologija (univerzitetni program)

1 x Prehransko svetovanje – dietetika (visokošolski program)

1 x Računalništvo in informatika (magistrski program)

Opis projekta

V projektu bomo razvili in testirali spletno elektronsko središče, ki bo temeljilo na različnih vprašalnikih, s katerimi se vrednoti pojavnost in resnost športnih poškodb. Ti vprašalniki bodo temeljili na mednarodno uveljavljenih in metodološko preverjenih vprašalnikih, pri čemer bomo vključili tako vprašalnike, ki so namenjeni popisu zgodovine poškodb, kot tudi vprašalnike, ki spremljajo pojavnost poškodb tekom sezone ali daljšega obdobja. Poleg zasnove, testiranja in lansiranja elektronskega središča bo tako eno izmed pomembnih opravil projekta podroben pregled obstoječih orodij za vrednotenje pojavnosti poškodb. Z elektronskim središčem za spremljanje športnih poškodb želimo pripomoči k boljšemu spremljanju in popisovanju problematike in s tem boljšega preventivnega ravnanja v športu.

 Cilji projekta so:

Glavni rezultat projekta je delujoče elektronsko središče, v katerem bo na nacionalni ravni možno beležiti pojavnost in resnost športnih poškodb. Vsi sprotni vložki vpletenih študentov in mentorjev se bodo tekom projekta zlili z namenom optimizacije elektronskega središča. Poleg tega glavnega, takojšnjega rezultata projekta pričakujemo tudi številne srednjeročne in dolgoročne rezultate, kot so boljše poznavanje epidemiologije športnih poškodb v Sloveniji ter boljše prepoznavanje ključnih dejavnikov tveganja za poškodbe v različnih športih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.