Sklep o razpisu nadomestnih volitev UO UP

Rektorice Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdije Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu nadomestnih volitev za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UO UP).

Sestavni del sklepa je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za izvolitev nadomestnega člana UO UP in štirje obrazci:

 1. Obrazec 1 – Predlog kandidata za člana UO UP
 2. Obrazec – Soglasje kandidata za člana UO UP
 3. Obrazec – Predlog rektorice za kandidata za člana UO UP
 4. Obrazec – Soglasje kandidata (predlog rektorica) za člana UO UP.
 • Skladno s Sklepom o razpisu volitev UO UP začnejo z današnjim dnem, 23. 6. 2022, teči roki za volilna opravila.
 • Nadomestne volitve za člana UO UP iz vrst drugih delavcev bodo skladno z rokovnikom v četrtek, 21. 7. 2022.
 • Rektorica Univerze na Primorskem poziva članice Univerze na Primorskem, da najkasneje do torka, 28. 6. 2022 do 12. ure, predlagajo kandidate za člana UO UP.
 • Kandidati iz vrst drugih delavcev univerze morajo biti zaposleni na univerzi za poln delovni čas kot upravno administrativni ali strokovno tehnični delavci.
 • Predlagatelji morajo k predlogu kandidatov priložiti njihovo pisno soglasje h kandidaturi.
 • Predlagatelji lahko k predlogu kandidatov priložijo tudi kratko predstavitev kandidata.
 • Prepozno vložen predlog volilna komisija zavrže.
 • Kandidature, soglasje h kandidaturi in morebitno kratko predstavitev kandidata se posreduje volilni komisiji, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – predlog za kandidata za izvolitev nadomestnega člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem«, najkasneje do 28. 6. 2022 do 12. ure.
 • Kandidature oziroma pisne izjave o podpori kandidatu pošljete v zgoraj predpisanem roku, na naslov volilne komisije:

Volilna komisija za nadomestne volitve člana UO UP

Titov trg 4

6000 Koper

 • Pravico voliti predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev univerze imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno administrativne in strokovno tehnične naloge.