Razpis volitev v Študentski svet UP FVZ v 2021/2022

 

Na podlagi Poziva rektorice UP, prof. dr. Klavdije Kutnar, št. 1142-145/2021, 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP Fakultete za vede o zdravju ter skladno s Pravilnikom o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem, prof. dr. Nejc Šarabon, dekan UP FVZ

PONOVNO RAZPISUJEM

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

PONOVNI RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

 OBRAZEC ZA KANDIDATURO NA PONOVNI RAZPIS

1.

 Volitve v Študentski svet UP FVZ se izvedejo v sredo, 3. 11. 2021, med 9.00 in 17.00 uro.

 Kraj in način izvedbe volitev: fizično na fakulteti, Polje 42, Izola.

2.

 Volitve izvede volilni odbor v naslednji sestavi:

  Člani volilnega odbora Nadomestni člani volilnega odbora
1. Jure Žitnik, predsednik Jernej Pleša
2. Jan Marušič, član Sonja Fajhtinger
3. Denisa Manojlović, članica Nastja Podrekar Loredan

3.

Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FVZ v kategorijo, v katero je vpisan. Med vsemi kandidati v posamezni kategoriji lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za kategorijo.

V ŠS UP FVZ so izvoljeni tisti študenti, ki so prejeli največ glasov v svoji kategoriji, ob upoštevanju določb za sestavo ŠS članice Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

 4.

Študentski svet UP FVZ je sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopani vsi študijski programi UP FVZ:

Zap. št. KATEGORIJA Število predstavnikov
1.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 1. stopnja

Zdravstvena nega, 1. stopnja

Prehransko svetovanje – dietetika, 1. stopnja

Aplikativna kineziologija, 1. stopnja

Fizioterapija, 1. stopnja

8
2.

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, 2. in 3. stopnja

Zdravstvena nega, 2. stopnja

Dietetika, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 2. stopnja

Aplikativna kineziologija, 3. stopnja

Preventiva za zdravje, 3. stopnja

1
3. Skupaj 9

5.

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa volitev in se izteče 25. 10. 2021, ob 20. uri.

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime in priimek kandidata, naslov prebivališča, študentski elektronski naslov in telefonsko številko,
  • soglasje za uporabo navedenih podatkov za namen obveščanja glede volitev in delovanja ŠS UP FVZ v primeru izvolitve,
  • potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
  • datum in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidati kandidaturo vložijo na predpisanem obrazcu do zgoraj navedenega roka in obrazec s prilogami:

a) pošljejo v sprejemno pisarno UP FVZ (kot prednostno pošto) ali oddajo v nabiralnik pred Referatom UP FVZ v avli fakultete, na poštni ovojnici mora biti zapisano »Volitve v ŠS UP FVZ 2021/2022 – NE ODPIRAJ!«;

b) oddajo predsedniku volilne komisije po elektronski pošti na naslov 97200444@student.upr.si .

Zadeva elektronskega sporočila se mora glasiti »Volitve v ŠS UP FVZ 2021/2022«.

Volilno komisijo sestavljajo naslednji člani:

  Člani volilne komisije Nadomestni člani volilne komisije
1. Rok Vatovec, predsednik Enej Adamič
2. Matic Sašek, član Klemen Čretnik
3. Miša Šinkovec, članica Patrik Benčina

Zoper sklep Volilne komisije ŠS UP FVZ, s katero je bila kandidatura zavržena, je v roku 2 koledarskih dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloči Volilna komisija ŠS UP v 2 koledarskih dneh po prejemu pritožbe. Odločitev Volilne komisije ŠS UP je dokončna. Pritožba Volilni komisiji ŠS UP se pošlje na uradni elektronski naslov ŠS UP (studentski.svet@upr.si) s pripisom »Za Volilno komisijo ŠS UP – NUJNO!«

 6.

Za vsa ostala vprašanja, ki niso urejena v tem razpisu, se uporabljajo določbe Pravilnika o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem.

Razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani UP FVZ.

DOKUMENTACIJA PRVEGA (NEUSPELEGA) RAZPISA VOLITEV V ŠS UP FVZ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022: