P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema

Trajanje projekta:

1. 1. 2018 – 31. 12. 2023

Vodilni partner:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Projektni partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Vodja programa:

Prof. dr. Darja Barlič Maganja (SICRIS, ResearchGate)

Sodelujoči na UP FVZ:

Izr. prof. dr. Zala Jenko Pražnikar (SICRIS, ResearchGate)
Izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Ana Petelin (SICRIS, ResearchGate)
Doc. dr. Saša Kenig  (SICRIS, ResearchGate)

Povezava:

Povzetek:

Prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin ter druge spremembe v ekosistemih, ki jih povzroča človek, se odražajo v konstantnem upadanju biotske raznovrstnosti in v spremembah strukture in funkcije ekosistemov. V današnjem času so ekosistemske usluge ogrožene, saj antropogeni dejavniki vplivajo na vse ekosisteme, tako kopenske kot morske. Za razumevanje delovanja ekosistemov in načrtovanje njihove ohranitve je potreben interdisciplinarni znanstveni pristop, ki vključuje različna področja kot so taksonomija, ekologija, genetika, transkriptomika, molekularna / celična biologija in zdravstvo. Raziskovalni program se bo osredotočal na proučevanje tako naravnih kot tudi antropogenih (kmetijski /urbani) sredozemskih habitatov, ki predstavljajo pomembno gonilo pozitivnih in negativnih vplivov na zdravje ljudi. Ključna prednostna naloga programa je odličnost v znanosti in razvoju z raziskovanjem posledic izgube biotske raznovrstnosti in njenim vplivom na ekosistemske storitve in človeško zdravje.

Raziskovalni program je organiziran v treh delovnih sklopih:

1)    varstvena ekologija;

2)    varstvena genetika in

3)    zdravje ekosistema.

Na področju varstvene ekologije se bodo raziskave osredotočale na ekologijo ogroženih naravnih in antropogenih kopenskih sistemov in varstveno ekologijo morskih sistemov. Študije bodo vključevale različne vrste (rastline, metulje, rake, dvoživke, plazilce, dolgoživeči morski plenilci), ki so ogrožene ali pa služijo kot bioindikatorji za antropogene spremembe. Za zagotavljanje dodatnih informacij ohranitve proučenih taksonov, bodo ekološki podatki nadgrajeni z genetskimi, populacijskimi študijami z uporabo različnih molekularnih tehnologij. Posebna pozornost bo namenjena lokalnim adaptacijam in genetski variabilnosti med populacijami. Na področju zdravja ekosistemov se bodo raziskave osredotočale na multidisciplinarne študije o vplivu sredozemske prehrane na zdravje. Mediteranska prehrana je pomembna sestavina in dediščina kmetijskih habitatov in oljčno olje je eno najbolj prepoznavnih mediteranskih živil s funkcionalnimi in terapevtskimi značilnostmi, ki pa so na nacionalnem nivoju nezadostno proučene. Vrednotenje zdravstvenega statusa jadranskega morskega ekosistema pa bo doseženo z raziskavami prisotnosti ostankov nekaterih pesticidov, toksičnih kovin in drugih polutantov v večjih morskih vretenčarjih. Raziskovalni program vključuje različne metode raziskovanja: vzorčenje rastlinskega in živalskega materiala v izbranih habitatih, vzorčenje tkiv za genetske, skeletokronološke in ekotoksikološke analize, mikroskopijo, morfometrijo, genetske in kemijske analize, metode v celični biologiji in klinične, intervencijske študije. Naš raziskovalni program bo prispeval k poznavanju varstvenega statusa in biodiverzitete izbranih organizmov, kar je bistvenega pomena za ohranjanje zdravih kopenskih in morskih ekosistemov.

Raziskovalni program »P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema« sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Dostopnost