Predmetnospecifične kompentence
Kompentence, ki se nanašajo na strokovne vrednote in vlogo medicinske sestre
 • sposobnost izvajanja zdravstvene nege v skladu s strokovnimi, etičnimi, regulativnimi in zakonskimi kodeksi, prepoznavanja in dovzetnosti do moralno-etičnih dilem in vprašanj v vsakodnevni praksi;
 • sposobnost izvajanja zdravstvene nege v holističnem, strpnem, ne obsojajočem, negovalnem in senzitivnem smislu; zagotavljanje, da pravice mišljenja, in želje različnih posameznikov in skupin niso ogrožene;
 • sposobnost učenja, olajšanja, podpore, vzpodbujanje zdravja, podpora dobremu počutju in udobju populacije, skupnosti, skupin in posamezniku, katerih življenja so prizadeta z boleznijo, žalostjo, stresom, telesno ali duševno prizadetostjo nezmožnostjo ali smrtjo;
 • zavedanje različnih vlog, odgovornosti in funkcij medicinske sestre;
 • sposobnost prilagajanja vloge medicinske sestre, ki bo učinkovito odgovarjala na potrebe populacije in pacientov. Prav tako mora biti medicinska sestra sposobna, kjer je to potrebno in primerno izzvati in vplivati na obstoječe sisteme, ki bodo primerni potrebam populacije in pacientov;
 • s pomočjo evalvacije in ocenjevanja sposobnost sprejemanja odgovornosti za njegov/njen strokovni razvoj in učenje kot način za izboljšanje njegovega/njenega izvajanja zdravstvene nege in za zviševanje kvalitete izvajanja zdravstvene nege.

Kompetence povezane z izvajanjem zdravstvene nege in kliničnimi odločitvami
 • sposobnost prevzemanja in sistematičnega ocenjevanja z uporabo orodij/ogrodij, primernimi za paciente z ozirom na relevantne fizične, socialne, kulturne, psihološke, duhovne in okoljske faktorje;
 • sposobnost razpoznavanja in interpretiranja znakov normalnega in spreminjajočega zdravstvenega stanja posameznika kot posledic žalosti ali nezmožnosti (ocenjevanje/diagnoza);
 • sposobnost odzivanja na pacientove potrebe s pomočjo načrtovanja, razvoja in ocenjevanja primernih in individualnih programov zdravstvene nege s sodelovanjem in v partnerstvu s pacientom njegovim negovalcem, družino in drugimi zdravstveno socialnimi delavci;
 • sposobnost kritičnega razmišljanja, postavljanja vprašanj, ocenjevanja, podajanja mnenj in uporabo informacijskih virov v podporo pacientovega lažje odločanja;
 • sposobnost kliničnega odločanja za zagotavljanje standardov kakovosti in na dokazih temelječo prakso.
Sposobnost primerne uporabe niza negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege
 • sposobnost ohranjanja pacientovega dostojanstva, pravnega statusa in zaupnosti (z uporabo negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege);
 • sposobnost izvajanja principov zdravja in varnosti, vključujoč sledenje in izvedbe; infekcijskih kontrol; bistva prve pomoči in postopkov nujne medicinske pomoči; (uporaba negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege);
 • sposobnost varne uporabe zdravil in drugih terapij; (uporaba negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege);
 • sposobnost upoštevanja čustvene, fizične in osebne nege, vključujoč doseganje potreb udobja, prehrane, osebne higiene in omogočanje osebi vzdrževanje aktivnosti potrebnih za vsakodnevno življenje; (uporaba negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege);
 • sposobnost podajanja odgovorov glede na osebne potrebe skozi celotno življenjsko obdobje in pridobljene izkušnje glede na zdravje/bolezen npr. bolečina, življenjske odločitve, ponovne evalvacije vrednot, invalidnost, nezmožnost/onemoglost, umiranje; (uporaba negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege);
 • sposobnost obveščanja, izobraževanja in kontrole pacienta/varovanca (klienta) in njegove družine; (uporaba negovalnih veščin, intervencij/aktivnosti za zagotavljanje optimalne zdravstvene nege).
Znanje in kognitivne kompetence
 • znanje in sposobnost uporabe teorij zdravstvene nege in prakse zdravstvene nege;
 • znanje in sposobnost uporabe naravoslovnih ved;
 • znanje in sposobnost uporabe socioloških, zdravstvenih in behaviorističnih ved;
 • znanje in sposobnost uporabe etike, prava in humanistike;
 • znanje in sposobnost uporabe tehnologije in zdravstvene informatike;
 • znanje in sposobnost uporabe nacionalne in mednarodne politike;
 • znanje in sposobnost uporabe rešitev problemov in sprejemanja odločitev;
 • znanje in sposobnost uporabe principov raziskovanja in iskanja novih znanj.
Komunikacija in medosebne kompetence (vključujoč tehnologijo za komunikacijo)
 • sposobnost učinkovite komunikacije (vključujoč uporabo tehnologije): z pacientom, družino in socialnimi skupinami, vključno s tistimi, ki so manj komunikativni;
 • omogočanje pacientu in njegovemu negovalcu izražanje/podajanje zaskrbljenosti in skrbi ter primerno odzivanje na njih npr. čustveno, sociološko, psihološko, duhovno ali fizično;
 • sposobnost primernega predstavljanja pacientovega/varovančevega vidika, pogleda in delovanje v smeri preprečitve zlorab;
 • sposobnost primerne uporabe svetovalnih veščin; (komunikacijske tehnike za promocijo pacientovega dobrega počutja);
 • sposobnost prepoznavanja in obvladovanja izzivanja (komunikacijske tehnike za promocijo pacientovega dobrega počutja);
 • sposobnost prepoznavanja strahu, stresa in depresije (komunikacijske tehnike za promocijo pacientovega dobrega počutja);
 • sposobnost podajanja čustvene podpore in prepoznavanje primernosti in potrebe po dodatnih aktivnostih in vključevanju specialistov (komunikacijske tehnike za promocijo pacientovega dobrega počutja);
 • sposobnost natančne podaje poročil, zapisovanja, dokumentiranja in napotitev z uporabo primerne negovalne tehnike (komunikacijske tehnike za promocijo pacientovega dobrega počutja).
Vodenje, upravljanje in timske kompetence
 • sposobnost zavedanja, da je pacientovo dobro počutje možno doseči samo s pomočjo združevanja virov in procesov vseh članov zdravstvenega in negovalnega tima;
 • sposobnost vodenja in koordiniranja tima in pravilno delegiranje negovalnih aktivnosti;
 • sposobnost delovanja in učinkovitega medsebojnega komuniciranja osebja s poudarkom na učinkoviti izrabi časa in standardov kakovosti;
 • sposobnost ugotavljanja tveganja in aktivna promocija dobrega počutja, varnosti vseh ljudi v delovnem okolju (vključno zdravstvenimi delavci);
 • kritična uporaba orodij za ocenjevanje revidiranja zdravstvene nege glede na ustrezne standarde kakovosti;
 • sposobnost izobraževanja, motiviranja, nadzora in podpore študentov zdravstvenih ved in drugih zdravstveno socialnih delavcev znotraj kliničnega konteksta;
 • zavedanje principov financiranja zdravstveno nege in učinkovita uporaba finančnih virov.
Dostopnost