Ponovni Razpis volitev v Študentski svet UP FVZ za študijsko leto 2018/2019

Na podlagi 13. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP FVZ ter skaldno s Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP, dekan Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, izr. prof. dr. Nejc Šarabon

  R A Z P I S U J E

VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UP FVZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

 1. Volitve Študentskega sveta UP FVZ v študijskem letu  2018/2019 se izvedejo 17. decembra 2018. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
 2. Študentski svet UP FVZ je v študijskem letu 2018/2019 sestavljen na način, da so praviloma enakomerno zastopane vse študijske smeri.

Več si preberite v

Ponovni Razpis volitev v Študentski svet UP FVZ v študijskem letu 2018/2019

Obrazec št. 1 – Kandidatura Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019

Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po objavi razpisa (to je 29. 11. 2018) in se izteče v četrtek, 13. 12. 2018, ob 15:00 uri.

Kandidati lahko kandidaturo vložijo do ponedeljka, 13. decembra 2018, do 15:00 ure, osebno v tajništvu/referatu UP FVZ, vsak delovni dan med 8:00 in 15:00 uro ali preko pošte (naslov spodaj).

Obrazec mora biti oddan v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti oznaka:

“Volitve ŠS UP FVZ 2018/2019”

Naslov:

Fakulteta za vede o zdravju

Referat za študentske zadeve

Polje 42

6310 Izola

Za izvedbo volitev se določita dve volišči:

 1. Na sedežu Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, Izola, v ovalni sobi v pritličju;
 2. V dislocirani enoti Nova Gorica, Delpinova 18b, v prostorih referata UP FVZ.

Volišča so odprta po naslednjem razporedu:

Zap. št.VoliščeDatumUrnik volišča
1Izola17. 12.20189:00 – 17:00
2Nova Gorica17. 12. 20189:00 – 17:00

Rezultati volitev članov v ŠS UP FVZ 2018/2019

Poročilo Volilne komisije ŠS UP FVZ glede pregleda prispelih kandidatur:

Dne 13.12.2018 se je ob 16:00 uri zbrala Volilna komisija Študentskega sveta UP FVZ (v nadaljevanju ŠS UP FVZ) v sestavi:

 1. Marko Petrović
 2. Luka Trapara
 3. Sara Radovac

Dnevni red:

 1. Sprejem dnevnega reda
 2. Pregled kandidatur za volitve v Študentski svet UP FVZ
 1. Sprejem dnevnega reda
SKLEP 1

Člani Volilne komisije za izvedbo volitev v ŠS UP FVZ sprejmejo dnevni red.
 1. Pregled kandidatur za volitve v Študentski svet UP FVZ
SKLEP 2

Volilna komisija ugotavlja, da je do datuma določenega z Razpisom za volitve študentskega sveta UP FVZ za študijsko leto 2018/2019 prispelo 15 od 9 možnih razpisanim mest za članstvo v Študentskem svetu . Vse kandidature so popolne in pravočasno prispele. 

Kandidati na Volitvah za ŠS UP FVZ za študijsko leto 2018/2019 so:

Tamara Pavlović, Zdravstvena nega 1. stopnja
Sandra Verdev, Zdravstvena nega, 1. stopnja
Marija Menkinoska, Zdravstvena nega, 1. stopnja
Patricija Jurjevec, Zdravstvena nega, 1. stopnja
Petra Buletinac, Zdravstvena nega, 1. stopnja
David Poredoš, Dietetika, 2. stopnja
Naja Zagorc, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
Lucija Brezočnik, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
Neja Doles, Prehransko svetovanje- dietetika, 1. stopnja
Dimitri Bocciai, Dietetika, 2. stopnja
Amadej Jelen, Aplikativna kineziologija, 1. stopnja
Anja Andrenšek, Aplikativna kineziologija, 2. stopnja
Tina Oblak, Aplikativna kineziologija, 1. stopnja
Pilar Veselko, Aplikativna kineziolgija, 1. stopnja
Karin Vrtar, Aplikativna kineziolgija, 2. stopnja

Sklep volilne komisije se objavi na VIS-u in se pozove študente k udeležbi na volitvah, ki bo v ponedeljek 17. 12. 2018 na sedežu fakultete kot v dislocirani enoti Nova Gorica od 9:00 do 17:00.

Volilna komisija je delo zaključila ob 17:15 uri.

Marko Petrović (predsednik)

Sara Radovac

Luka Trapara