Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester
12. maja obeležujemo MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER.

Medicinske sestre – promotorke zdravja, znanja in raziskovanja

Helena Skočir, viš. pred. (UP FVZ)

Zdravje je naša največja vrednota, katere se velikokrat zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo in se nam kvaliteta življenja poslabša. Zavedanje, da smo za svoje zdravje v največji meri odgovorni sami, je potrebno osvojiti že takoj v mladih letih. Zdravje ni samo naša temeljna človekova pravica, ampak nam ta pravica nalaga tudi veliko odgovornost do sebe in celotne družbe.

Medicinske sestre smo strokovnjakinje, ki spremljamo posameznika od začetka do konca življenja in imamo glavno vlogo pri promociji zdravja ter ozaveščanju. Pred in po rojstvu otroka izobražujemo in vzgajamo starše, nato svoje poslanstvo nadaljujemo s promocijo in učenjem otrok v vrtcu, osnovni in srednji šoli, nadalje pri študentih in delovni populaciji ter nudimo oporo in spodbujamo zdravo aktivno staranje. Običajno nas ljudje prepoznajo in cenijo, ko zbolijo, ko nas potrebujejo, vendar je naša, veliko večja naloga v spodbujanju in ohranjanju zdravja, z namenom, da do bolezni sploh ne bi prišlo ali da bi jo prepoznali in znali z njo kakovostno živeti.

Kakšne naj bomo medicinske sestre, da bomo učinkovito izpolnjevale svoje poslanstvo? Tako javnost kot literatura naštevata številne lastnosti, ki naj bi jih v skrbi za pacienta imele. Bile naj bi sočutne, potrpežljive, odprte in neobsojajoče, imele naj bi dobre komunikacijske sposobnosti ter čustveno moč. Upoštevale naj bi človekovo dostojanstvo, integriteto, avtonomijo, altruizem in socialno pravičnost. Bile naj bi torej profesionalne in ponosno zastopale svoje poslanstvo. Biti profesionalen pa ne pomeni samo imeti veliko znanja in željo po stalnem izobraževanju ter izpopolnjevanju, znati moramo presoditi svoje znanje in ugotoviti, na katerih področjih se moramo dodatno izpopolnjevati. Znanje je družbena vrednota, je temelj za dobro in učinkovito delo, ki pa samo po sebi ni dovolj. Zdravstvena nega je profesija, pri kateri je potreba po združevanju znanja z veščinami in vrednotami nujna. Samo tako lahko dosežemo kompetence in bo naše delo dobro in učinkovito. Pomembno je, da medicinske sestre pridobivamo znanje, spretnosti, navade, s tem dosegamo kompetence, ki nam omogočajo osebnostni in profesionalni razvoj. Pomembno je torej, da pridobimo osnovna formalna in neformalna znanja ter spretnosti na dodiplomskem študiju in v kliničnih okoljih, z razvojem znanosti in napredkom tako medicine kot zdravstvene nege pa je nujno, da pridobimo specialna znanja za področje, na katerem delamo. Specializacije morajo biti formalno priznane, organizirane s strani fakultet in kliničnih okolij ter tudi ovrednotene. Potrebe po specialnih znanjih so se izkazale za nujno potrebne tudi v času epidemije. Dobro razvit izobraževalni sistem je tisti, ki omogoča vse nivoje izobraževanja in izobrazi medicinske sestre z ustreznimi kompetencami.

Raziskovanje je eden od temeljev za razvoj posameznika in delovne organizacije, zato bi moralo znanje na tem področju imeti mesto v praksi vsake medicinske sestre. Na dokazih temelječa zdravstvena nega je zlati standard obravnave pacientov, zato je raziskovanje nujno za dobro in učinkovito delo. Medicinske sestre potrebujemo ustrezna znanja na področju raziskovanja, saj se uporaba znanstvenih dokazov v kliničnem okolju v nasprotnem primeru ne udejanja.Trg dela je za medicinske sestre odprt tako doma kot v tujini, omogoča mobilnost kot tudi karierni razvoj ter postavlja profesijo ob bok ostalim zdravstvenim poklicem. Pomanjkanje medicinskih sester je prisotno v vseh državah, po epidemiji je zavedanje o potrebi po izobraženih in usposobljenih medicinskih sestrah še večje. Istočasno pa se mora družba zavedati, da so se v tem obdobju pokazale tudi pomanjkljivosti stroke, kot je neustrezno vrednotenje in priznavanje vloge medicinske sestre v zdravstvenem timu, čeprav zadnja raziskava “Ogledalo Slovenije” uvršča medicinske sestre kot v družbi zaupanja vredne na 3. mesto, takoj za gasilci in reševalci.

UP FVZ ob mednarodnem prazniku medicinskih sester čestita vsem izvajalcem zdravstvene nege in se jim zahvaljuje za strokovno in predano delo ter vsakodnevno skrb, ki jo izkazujejo pacientom.

Dostopnost