KINEZIOLOG – NOVA MOŽNOST: Področje zaposlitve v zdravstveni dejavnosti

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je skupaj s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani pobudnica aktivnosti umestitve kineziologa na seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti.

Ministrstvo za zdravje je s sprejetjem Odredbe o seznamu poklicev za zdravstveno dejavnost (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=2022111&stevilka=2687) uvrstilo kineziologa na seznam poklicev za področje zdravstvene dejavnosti. S tem se diplomanti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa s področja kineziologije lahko zaposlijo v zdravstveni dejavnosti.

Poklicne dejavnosti oz. kompetence kompetence, ki jih, po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, pridobi kineziolog v zdravstveni dejavnosti,  so:

  • izvajanje programov za krepitev zdravja in preventivnih programov,
  • izvajanje in sodelovanje pri izvajanju testiranj telesne pripravljenosti,
  • izvajanje začetnih in vzdrževalnih programov za obravnavo oseb s povečano telesno maso in zmanjšano telesno zmogljivostjo,
  • promocija zdravega način življenjskega sloga in promocija zdravja z vidika telesne dejavnosti,
  • vzgoja za zdravje otrok, mladostnikov in odrasle populacije,
  • izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja in aktivnosti v lokalni skupnosti,
  • sodelovanje v interdisciplinarnem diagnostičnem in terapevtskem procesu obravnave pacientov.

To je odlična novica, zato čestitamo vsem, ki so si za ta uspeh prizadevali dlje časa.