Ekonomsko in finančno poslovanje v zdravstvenih organizacijah

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Posebnosti računovodenja in finančnega poslovanja v neprofitnih ogranizacijah (Predpisi, Računovodske rešitve, Strokovni okvir in oblikovanje informacij, Organizacijski sestav in njegove funkcije)

Ekonomske kategorije, ki so predmet preučevanja (Statično in dinamično opredeljene ekonomske kategorije, Stroški, Odhodki, Prihodki, Poslovni izid, Sredstva, Obveznosti do virov sredstev)

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

Knjigovodske listine in poslovne knjige

Računovodski obračuni in poročila

Konto

Predračunavanje v sistemu načrtovanja in nadziranja

Merjenje in proučevanje uspešnosti poslovanja organizacije

Sodobne metode za obvladovanje stroškov

Posamezne vrste davkov

Pojem financ

Finančno okolje

Finančne oblike oz. finančni instrumenti

Finančni trg

Financiranje organizacije

Tveganje, donosnost in naložbe